Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Materiál Inconel 625 pro Markforged Metal X

Čtvrtek, 03 Říjen 2019 11:01

Tags: 3D tisk | Inconel 625 | Markforged | Materiály | Metal X

Markforged Inconel 625-1940Spo­leč­nost Mark­for­ged pro 3D tis­ko­vou plat­for­mu Metal X při­pra­vi­la ma­te­ri­ál In­co­nel 625, kte­rý je již pá­tým pro tu­to plat­for­mu ved­le ne­re­zo­vé oce­li 17-4PH a ná­stro­jo­vých oce­lí H13, A2 a D2. No­vý ma­te­ri­ál má být vy­so­ce odol­ný pro­ti ko­ro­zi a vy­so­kým tep­lo­tám a vhod­ný pro za­ří­ze­ní při che­mic­kém zpra­co­vá­ní či v le­tec­kém a ná­moř­ním prů­mys­lu. Už jej vy­zkou­še­la fir­ma Nie­ka Sys­tems, vý­rob­ce za­ří­ze­ní pro pří­pra­vu vzor­ků v důl­ním a ce­men­tář­ském prů­mys­lu, kte­rá po­mo­cí ma­te­ri­á­lu In­co­nel 625 vy­tisk­la za de­se­ti­nu do­sa­vad­ních ná­kla­dů ke­lím­ko­vé kleš­tě, kte­ré drží vzor­ky ce­men­tu ne­bo hor­ni­ny na jed­nom mís­tě při opa­ko­va­ném pře­pí­ná­ní me­zi vy­so­ký­mi a níz­ký­mi tep­lo­ta­mi.

Nieka po­u­ži­la sys­tém Metal X, aby sní­ži­la ná­kla­dy. Tým byl scho­pen hlad­ce im­ple­men­to­vat kon­strukč­ní změny a zlep­šit kva­li­tu svých vý­rob­ků. Došlo k úspo­ře zhru­ba 108 000 ka­nad­ských do­la­rů (~ 80 000 USD) za rok a zkrá­ti­ly se do­da­cí lhůty ze čtyř týdnů na čtyři dny. Více informací najdete na markforged.com/blog.


Mohlo by vás zajímat: