Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PWR využije 3D tiskárnu kovů Velo3D Sapphire

Pátek, 04 Říjen 2019 08:27

Tags: 3D tiskárny | Kovy | PWR | Sapphire | Velo3D

velo-88-1940Ve­lo3D, ino­vá­tor v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí ko­vů, spo­lu­pra­cu­je s fir­mou PWR na vý­vo­ji ma­te­ri­á­lu pro 3D tis­kár­nu ko­vů Sap­phi­re a nej­no­vě­ji i na sé­ri­o­vé vý­ro­bě špič­ko­vých chla­di­cích za­ří­ze­ní a vý­mě­ní­cích tep­la. PWR ce­lo­svě­to­vě do­dá­vá chla­di­cí za­ří­ze­ní pro zá­vo­dy F1, Na­s­car a dal­ších, a rov­něž vo­jen­ské­mu a le­tec­ké­mu prů­mys­lu. Nyní vy­zkou­ší stro­je Sap­phire v asij­sko pa­ci­fic­ké ob­las­ti. Obě spo­leč­nos­ti bu­dou spo­lu­pra­co­vat na ná­vr­zích hli­ní­ko­vých sli­tin, kom­plex­něj­ších funk­cích vý­mě­ní­ků tep­la a pr­votříd­ních ko­neč­ných úpra­vách po­vrchů.

Fir­ma PWR si vy­bra­la Ve­lo3D po roz­sáh­lém tes­to­vá­ní, kdy pro tis­kár­nu Ve­lo3D Sap­phi­re hrála sku­teč­nost, že do­ká­že tisk­nout vel­mi ten­ké, a při­tom kva­lit­ní stě­ny, a do­kon­čit po­vrch s nu­lo­vou po­réz­nos­tí.

Velo3D-Sapphire-System-1940


Mohlo by vás zajímat: