Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Global 3D bude prodávat 3D tiskárny BCN3D v Polsku

Úterý, 08 Říjen 2019 07:27

Tags: 3D tiskárny | BCN3D | Global 3D | Polsko | Prodej

BCN3D Distributor Global 3D 01-19413D tis­kár­ny Sigma a Sig­max R19 začne špa­něl­ská firma BCN3D pro­dá­vat přes dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Glo­bal 3D v Pol­sku. Sou­čas­ně s tis­kár­na­mi bude Glo­bal 3D pro­dá­vat i ma­te­ri­á­ly a pří­slu­šen­ství, a to ne­jen fir­mám, ale také do uni­ver­zit. Tis­kár­ny BCN3D Sigma a Sig­max ob­sa­hu­jí dvo­ji­tý sys­tém vý­tlač­ní­ků na­zý­va­ný IDEX (In­de­pen­dent Dual Ex­tru­der), jenž umožňuje tisk více ma­te­ri­á­lů, a dva tis­ko­vé módy: zr­ca­dle­ní (mirror) a ko­pí­ro­vá­ní (du­pli­cati­on). Díky nim lze vy­tisk­nout sou­čas­ně iden­tic­ké či sy­me­t­ric­ké mo­de­ly.

Za­čát­kem to­ho­to roku se spo­leč­nost BCN3D ofi­ci­ál­ně od­dě­li­la od ka­ta­lán­ské po­ly­tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Po­ly­tech­nic Uni­ver­si­ty of Ca­ta­lo­nia (UPC), když zís­ka­la po­čá­teč­ní ka­pi­tál 3 mi­li­o­ny do­la­rů a pro­da­la již přes 5 000 kusů tis­ká­ren, a to třeba i zá­kaz­ní­kům jako BMW nebo NASA. Na pol­ském trhu bude čelit kon­ku­ren­ci firem jako Zor­trax, Rai­se3D, Ul­ti­ma­ker či Sin­te­rit.
Další informace na www.bcn3dtechnologies.com.


Mohlo by vás zajímat: