Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys oznamuje 3D tiskárnu J750 Digital Anatomy

Čtvrtek, 10 Říjen 2019 12:18

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Digital Anatomy | J750 | Lékařství | Stratasys

stratasys-DAP FINAL2-1941Tis­kár­na Di­gi­tal Ana­to­my ob­no­vu­je sku­teč­né živé tkáně, na roz­díl od VR mo­de­lů pra­cu­jí­cích s tká­ně­mi a or­gá­ny zví­řat nebo ze­mře­lých lidí. Do­ve­de repli­ko­vat vjemy, ode­zvu a bi­o­me­cha­ni­ku lid­ské ana­to­mie v lé­kař­ských mo­de­lech, vhod­ných např. pro pří­pra­vu před ope­ra­cí nebo výuku. Tis­kár­na se dá navíc vy­u­žít kde­ko­liv, bez nut­nos­ti spe­ci­a­li­zo­va­ných za­ří­ze­ní. Novou 3D tis­kár­nu již vy­zkou­še­lo ně­ko­lik spo­leč­nos­tí, třeba Ja­cobs In­sti­tu­te, kde s její po­mo­cí opě­tov­ně vy­tvo­ři­li dů­le­ži­té cévní kom­po­nen­ty pro po­kro­či­lé tes­to­vá­ní a pro výuku.

Sou­čas­ně s tis­kár­nou před­sta­vu­je Stra­ta­sys také tři nové ma­te­ri­á­ly – Tis­su­e­Ma­t­rix, Gel­Ma­t­rix a Bo­ne­Ma­t­rix – ur­če­né pro sr­deč­ní, cévní a or­to­pe­dic­ké prvky. A po­sled­ní no­vin­kou je sta­ni­ce Blood Ves­sel Cle­a­ning Stati­on od­st­raňující pod­půr­ný ma­te­ri­ál ze­vnitř 3D vy­tiš­tě­ných krev­ních cév.
Další informace o nové 3D tiskárně J750 Digital Anatomy 3D a o tom, jak 3D tisk transformuje zdravotní péči, najdete na www.stratasys.com/3d-printers/j735-j750.


Mohlo by vás zajímat: