Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cortona3D vydává RapidAuthor 12.0

Pátek, 11 Říjen 2019 08:18

Tags: Cortona3D | Dokumentace | Katalogy | Prodej | RapidAuthor 12.0 | Výroba

products sidebar catalog-1941Nej­no­věj­ší verze sady pro tvor­bu 2D/3D tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce pro vý­ro­bu a po­pro­dej­ní pod­po­ru slo­ži­tých stro­jů před­sta­vu­je vy­lep­še­ný al­go­rit­mus u im­por­tu CAD dat, op­ti­ma­li­zo­va­nou tvor­bu ná­vo­dů a ka­ta­lo­gů sou­čás­tek, a také ši­ro­ké mož­nos­ti roz­hra­ní a vy­lep­še­ní při vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce v sou­la­du se stan­dar­dem S1000D. Mezi no­vý­mi funk­ce­mi pro do­ku­men­ta­ce kom­pa­ti­bil­ní se S1000D na­jde­me například fil­tro­vá­ní součástí v ka­ta­lo­gu podle čísla mo­de­lu a ser­vis­ní­ho pře­hle­du.

Dále pak au­to­ma­tic­ký pře­vod re­fe­ren­cí do zdro­jů při edi­ta­ci a pu­b­li­ko­vá­ní da­to­vých mo­du­lů, au­to­ma­tic­ké pu­b­li­ko­vá­ní všech pro­jek­tů podle SCPM a SCO, nové roz­hra­ní pro edi­ta­ci SCPM mo­du­lů nebo ná­hle­dy SCPM pu­b­li­ka­cí. Dále byl vý­znam­ně zjed­no­du­šen pro­ces tvor­by 3D ani­ma­cí, při­by­ly i mož­nos­ti klo­no­vat DPL ře­těz­ce v ka­ta­lo­gu dílů nebo rych­le při­dat do 2D ob­ráz­ků ta­bul­ky a efek­ty rohů. Im­ple­men­to­vá­na je i řada zcela no­vých pří­ka­zů.
Chcete-li si stáhnout zkušební verzi, vyplňte formulář na tomto odkazu: cortona3d.com/en/free-trial.


Mohlo by vás zajímat: