Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ColorFabb nabízí laserem značkovatelný PLA materiál

Sobota, 12 Říjen 2019 18:33

Tags: ColorFabb | Laser | Materiály | PLA | Značkování

ColorFabb Laser Marking PLA-1941Nový, svět­le šedý ma­te­ri­ál Laser Mar­king PLA od Co­lorFa­bbu umož­ňu­je při­dá­vat na 3D tisky z FDM tis­ká­ren loga, čá­ro­vé kódy nebo gra­fi­ku. Na první po­hled ma­te­ri­ál vy­pa­dá jako ja­ké­ko­liv jiné PLA, na­sta­ve­ní tisku a kva­li­ty ma­te­ri­á­lu jsou rov­něž stej­né, s tis­ko­vou tep­lo­tou mezi 195 – 220 °C a do­po­ru­če­nou tep­lo­tou lůžka 50 – 60 °C. Co­lor­Fa­bb do něj však při­mí­chal na laser cit­li­vou pří­sa­du, která re­a­gu­je na roz­sah la­se­ro­vých vl­no­vých délek.

Tato pří­sa­da do­vo­lu­je po tisku na po­vrch ma­te­ri­á­lu při­dat la­se­rem různá ozna­če­ní po­mo­cí la­se­ro­vé­ho znač­ko­va­cí­ho stro­je. Laser Mar­king PLA je kom­pa­ti­bil­ní s la­se­ry s vl­no­vou dél­kou mezi 980 – 1064 nm. Vy­u­žít lze vlák­no­vé la­se­ry a Nd:YAG, avšak CO2 la­se­ry nejsou kom­pa­ti­bil­ní. Rych­lost tisku je 40 – 100 mm/s, prů­měr 1,75 nebo 2,85 mm a to­le­ran­ce ± 0,005 mm. Cívka 0,75 kg ma­te­ri­á­lu Co­lorFabb Laser Mar­king PLA bude 49,95 eura.


Mohlo by vás zajímat: