Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M

Úterý, 15 Říjen 2019 09:34

Tags: 3D tisk | Farsoon | FormNext | Frankfurt | FS301M | Kovy | System

Farsoon-FS301M-1942No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů a le­tec­tví, a před­sta­ví se po­pr­vé na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu. Hlav­ní­mi prvky plat­for­my ma­jí být rych­lost vý­ro­by, sprá­va ko­vo­vé­ho práš­ku, kva­li­ta jed­not­li­vých sou­čás­tí a mož­nost ser­vi­su. FS301M má tis­ko­vou plo­chu 305 × 305 × 400 mm a umož­ňu­je vy­u­žít buď jed­no­ho, ne­bo dvou la­se­rů. Pro od­stra­ně­ní ri­zik a po­ten­ci­ál­ní kon­ta­mi­na­ce práš­kem je tis­kár­na vy­ba­ve­na pří­vod­kou práš­ku.

Jde o čtvr­tý stroj Far­so­on pro ko­vo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu po men­ších plat­for­mách FS121M a FS271M a vět­ší tis­kár­ně FS421M. Plat­for­mu FS301M kon­cem ro­ku bu­dou mít k dis­po­zi­ci v be­ta ver­zi part­ne­ři ce­lé­ho pro­jek­tu.
Informace o dalších systémech pro kovový 3D tisk fir­my Far­soon naj­de­te na en.farsoon.com.


Mohlo by vás zajímat: