Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání GEPRO & ATLAS po pětadvacáté

Úterý, 22 Říjen 2019 11:44

Tags: 25. ročník | Atlas | Atlas DMT | Gepro | GIS | Konference | MISYS | Setkání

IMG 20191022 100719424-1933V do­po­led­ních ho­di­nách 22. října 2019 se za­ča­ly plnit kon­gre­so­vé pro­sto­ry praž­ské­ho ho­te­lu Ol­šan­ka účast­ní­ky le­toš­ní­ho dvou­den­ní­ho Se­tká­ní GEPRO & ATLAS. Kon­cep­ce kon­fe­ren­ce se už ně­ko­lik let ne­mě­ní, stej­ně jako místo po­řá­dá­ní, a tak asi ni­ko­ho ne­pře­kva­pí, že úvod­ním slo­vem za­há­jil Zde­nek Ho­f­f­mann. Při­po­mněl, že tato akce je dru­hou nej­vět­ší z ob­las­ti GIS v České re­pub­li­ce s při­hlá­še­ný­mi 320 účast­ní­ky. Nos­ný­mi té­ma­ty jsou ra­ci­o­na­li­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce, mo­bi­li­ta, ro­bo­ti­za­ce a vir­tu­a­li­za­ce. Již na za­čát­ku také slí­bil od­ha­le­ní mnoha no­vi­nek. Kon­fe­ren­ce má jako ob­vykle vý­znam­né řeč­ní­ky, mnohé účast­ní­ci už dů­věr­ně znají z mi­nu­lých let.

Také o BIM se ho­vo­ří již ně­ko­lik let a toto téma opět re­zo­nu­je i v le­toš­ním roč­ní­ku, pro­to­že se­pje­tí GIS a BIM se ob­je­vu­je při ra­ci­o­na­li­za­ci sta­veb­nic­tví a pro­duk­ty ATLAS se po­u­ží­va­jí u li­ni­o­vých sta­veb a MISYS při sprá­vě budov.
Řeč­ní­kem, který měl pre­mi­é­ru, byl po­sla­nec PS ČR Mar­tin Kupka a jeho té­ma­tem byla Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapa (DTM) ČR a elek­tro­ni­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní. Pro­to­že u nás není ještě pří­liš o čem ho­vo­řit, tak uká­zal pří­kla­dy z dobré praxe, kon­krét­ně jak vy­pa­dá ta­ko­vý “Por­tál sta­veb­ní­ka” ve státě Wa­shing­ton.
Ve stej­ném té­ma­tu a o kon­krét­ních kro­cích v di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho ří­ze­ní po­kra­čo­val Zde­něk Za­jí­ček z ICT Unie. Po­dob­ně, jako už letos na­pří­klad na kon­fe­ren­cích Mapy jsou pro kaž­dé­ho nebo CADfórum, ale ve velmi krát­kém vy­me­ze­ném čase, se­zná­mil pří­tom­né se zá­klad­ním po­stu­pem bu­do­vá­ní le­gisla­ti­vy kolem di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní, por­tá­lu ob­ča­na a sta­veb­ní­ka a soft­wa­ru sta­veb­ních úřadů.
O po­ten­ci­á­lu roz­vo­je DTM ČR pro Prahu pak po­ho­vo­řil Jiří Čty­ro­ký. Zá­klad DTMP byl do­kon­čen už v roce 2003, ročně se při ak­tu­a­li­za­ce re­gis­tru­je cca no­vých 5000 do­ku­men­ta­cí. DTMP je do­stup­ná přes webo­vá roz­hra­ní a ote­vře­ná data. V sys­té­mo­vém roz­vo­ji se na IPR Praha za­mě­řu­jí na 3D DTM Prahy, Praha je nyní celá zpra­co­va­ná ve 3D, chys­tá se mo­bil­ní la­se­ro­vé ma­po­vá­ní pro zpřesňování DTMP.
S no­vin­ka­mi z ČZÚK pak se­zná­mil pří­tom­né Petr Sou­ček, na za­čát­ku ovšem pře­dal Zden­ko­vi Ho­f­f­man­no­vi jako dárek skle­ni­ci za­va­ře­ných ryzců smr­ko­vých, aby mu ne­by­lo líto, že se ne­mů­že zú­čast­nit sou­tě­že po­zor­nos­ti, kte­rou pra­vi­del­ně do­pro­vá­zí své před­náš­ky. No­vi­nek od ČZÚK bylo mnoho a na slajdech bylo mnoho zkra­tek, které ku­po­di­vu měly úplně jiný vý­znam, než by běžný člo­věk čekal. Tak na­pří­klad OVM nejsou otáz­ky Vác­la­va Mo­rav­ce, ale or­gá­ny ve­řej­né moci.
O no­vin­kách MMR v ob­las­ti územ­ní­ho plá­no­vá­ní pak mlu­vil Roman Vodný. Začal no­ve­lou stá­va­jí­cí­ho sta­veb­ní­ho zá­ko­na a po­kra­čo­val po­stu­pem stan­dar­di­za­cí a re­ko­di­fi­ka­cí, di­gi­ta­li­za­ce­mi a do­ta­ce­mi.
Mi­chal Ge­b­hart, ře­di­tel sekce kra­ji­no­tvor­by ze Stát­ní­ho po­zem­ko­vé­ho úřadu se zmí­nil o vzni­ku čtyř no­vých sekcí, z nichž právě jed­nou z nich je sekce kra­ji­no­tvor­by, a no­vých od­bo­rů v těch­to sek­cích. Je tu také no­ve­la zá­ko­na o po­zem­ko­vých úpra­vách nebo ak­tu­a­li­za­ce BPEJ. V sou­vis­los­ti s ne­do­stat­kem vody v kra­ji­ně byly zmí­ně­ny zá­vla­ho­vé sys­témy.
Kvůli pře­su­nu před­ná­šek se do­stal ke slovu ře­di­tel spo­leč­nos­ti ATLAS Mar­tin Volný téměř až před na­plá­no­va­ným obě­dem. Ne­o­po­mněl se zmí­nit o hlav­ním fi­rem­ním pro­duk­tu Atlas DMT, vý­vo­ji nad­sta­veb a ši­ro­kých mož­nos­tech vy­u­ži­tí a vý­znam­ných zá­kaz­ní­cích, stej­ně jako i sku­teč­nos­ti, že pro­duk­ty spo­leč­nos­ti jsou vy­u­ží­vá­ny nejen v ČR, ale i v dal­ších ze­mích.
O ak­tu­a­li­tách z vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra po­ho­vo­řil Voj­těch Zvě­ři­na z GEPRO a zmí­nil se o Ge­o­por­tá­lu 14.50 a pro­duk­tech Misys 14.50, Kokeš 14.50 a Pro­land 14.50.
Těsně před obě­dem se­zná­mil účast­ní­ky s or­ga­ni­zač­ní­mi po­ky­ny Ivo Lin­dov­ský a za­kon­čil tak úvod­ní pasáž kon­fe­ren­ce.


Mohlo by vás zajímat: