Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější GrabCAD Print nese číslo verze 1.35

Úterý, 29 Říjen 2019 10:51

Tags: AktualizaceJob Management | FDM | GrabCAD | Materiály | Print | Vrze 1.35

GrabCAD Print-1944Nová verze soft­wa­ru Grab­CAD Print pro 3D tisk na­bí­zí ně­ko­lik no­vých ak­tu­a­li­za­cí. Na­pří­klad vy­lep­še­ní u tla­čít­ka Print (nově s vy­ska­ko­va­cím oknem) a se­zna­mu tis­kár­ny (s přímým pře­cho­dem do na­sta­ve­ní), když je po­tře­ba ak­tu­a­li­za­ce funk­ce Job Ma­nager u dané Po­ly­Jet tis­kár­ny. Dále nová UV na­sta­ve­ní pro tis­kár­ny řady J, mož­nost vy­pnout jen spe­ci­fic­ké barvy Pan­to­ne, pře­de­vším Ve­roB­lac­kPlus na tis­kár­nách Po­ly­Jet, mož­nost zru­šit na­hrá­vá­ní mo­de­lu, mož­nost vy­nu­lo­vat vlast­nos­ti po­vr­chu v Advan­ced FDM. Sma­zat his­to­rii tis­kár­ny nyní vy­ža­du­je práva ad­mi­nis­trá­to­ra.

Při­by­la pod­po­ra no­vých FDM ma­te­ri­á­lů, a to An­te­ro 840C­N03 na tis­kár­ně Stra­ta­sys F900 a Diran 410M­F07 na Stra­ta­sys F370. TPU 92A nyní pod­po­ru­je řezy 0,1778 mm na tis­kár­ně Stra­ta­sys F370. Pro­to­že v lednu 2020 končí pod­po­ra Win­dows 7, bude verze Grab­CAD Print 1.37, jejíž vy­dá­ní se plá­nu­je na po­lo­vi­nu pro­sin­ce 2019, po­sled­ní, která bude s Win­dows 7 pra­co­vat.
Grab­CAD Print kon­t­ro­lu­je ak­tu­a­li­za­ce při svém spuš­tě­ní a zob­ra­zu­je výzvu k ak­tu­a­li­za­ci při dal­ším ote­vře­ní apli­ka­ce. Pokud po­u­ží­vá­te tisk Grab­CAD v re­ži­mu of­fli­ne, bu­de­te muset ručně ak­tu­a­li­zo­vat své kom­po­nen­ty z ná­sle­du­jí­cích od­ka­zů:


Mohlo by vás zajímat: