Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZWSOFT vydává ZWCAD 2020 SP1

Středa, 30 Říjen 2019 10:35

Tags: 2020 | CAD | Software | SP1 | ZWCAD | ZWSOFT

zwcad-2-20-1944Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la ZW­CAD 2020 SP1, který na­bí­zí řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Me­zi ni­mi na­jde­me např. rych­lej­ší pro­ve­de­ní dvou pří­ka­zů, a to Hi­d­den Shade Plot­ting (nyní až 10x rych­lej­ší) a RE­FE­DIT, jenž je údaj­ně až o 200 % rych­lej­ší. Dal­ší no­vin­kou je při­způ­so­bi­tel­né na­sta­ve­ní podle po­třeb uži­va­te­le, kdy se dají na­sta­ve­ní roz­hra­ní, pří­ka­zů, gra­fi­ky, vy­kres­lo­vá­ní atd. pře­vést ze star­ších verzí (ZW­CAD 2018/­ZW­CAD 2019) do ZW­CAD 2020 SP1 a im­por­to­vat či ex­por­to­vat na­sta­ve­ní do/ze ZW­CAD 2020, pří­pad­ně na­sta­ve­ní zce­la vy­nu­lo­vat.

Funk­ce Bloc­kbre­ak do­vo­lu­je po­ho­dl­né vlo­že­ní blo­ků do objektů bez dal­ší­ho oře­zá­vá­ní, a po­té buď po­mo­cí Wi­pe­out bude objekt za­kry­tý, ale neporuše­ný blo­kem, ne­bo po­mo­cí Break bude porušen. Tato nová vlast­nost při­ná­ší vý­ho­dy zejmé­na při elek­tric­kém a ar­chi­tek­to­nic­kém na­vr­ho­vá­ní. Vy­lep­še­ní na­jde­me u vy­kres­lo­vá­ní PDF, kdy mo­hou být rast­ro­vé ob­ráz­ky, tloušť­ka čar a je­jich barvy vy­kres­le­ny přes­ně­ji do jem­něj­ších, ale men­ších sou­bo­rů PDF. V pro­hlí­že­či PDF se na­víc da­jí snad­no na­jít, vy­brat a zko­pí­ro­vat tex­ty z PDF sou­bo­rů. K di­gi­tál­ním pod­pi­sům lze při­po­jit nejen sou­bo­ry DWG, ale i sou­bo­ry DWFx. Uži­va­tel je může také po­de­psat a hro­mad­ně zkon­t­ro­lo­vat plat­nost pod­pi­sů. Kromě výše uve­de­ných je v ZW­CAD 2020 SP1 op­ti­ma­li­zo­vá­na řada dal­ších funk­cí.
ZWCAD 2020 SP1 si můžete stáhnout a zdarma vyzkoušet.


Mohlo by vás zajímat: