Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BricsCAD BIM je dostupný ve verzi 20

Středa, 06 Listopad 2019 07:46

Tags: BIM | Bricscad | Software | Stavebnictví | Verze 20

grasshopper header 2-1945Soft­ware Brics­CAD BIM je určen pro na­vr­ho­vá­ní těles od kon­cep­tu po do­ku­men­ta­ci a vy­tvo­ře­ní BIM spřes­ným CAD, a to vše ve 3D pro­stře­dí. Rov­něž lze ná­sled­ně vy­u­žít ano­tač­ní ná­stro­je. Nová verze 20 na­bí­zí in­te­gra­ci IFC 4.0 a BCF, díky nimž může soft­ware ko­mu­ni­ko­vat s ja­kou­ko­liv jinou apli­ka­cí. Panel BCF je za­lo­žen na stan­dar­du Open BIM Colla­bo­rati­on For­mat, stan­dard IFC 4.0 umožňuje im­port a ex­port dat age­o­me­t­rie. V na­bíd­ce je dále mnoho no­vých pra­cov­ních po­stu­pů se schop­nost­mi au­to­ma­ti­za­ce jako pa­ra­me­t­ric­ký ge­ne­rá­tor scho­dů Bim­stair nebo ná­stroj Au­to­match pro au­to­ma­tic­ké ko­pí­ro­vá­ní se­stav a po­drob­nos­tí v rámci ce­lé­ho BIM.

Nová verze Brics­CAD BIM ob­sa­hu­je tak­též in­te­gra­ci ná­stro­je pro mo­de­lo­vá­ní ve Rhino 3D sobou­směr­ným pro­po­je­ním s al­go­rit­mic­kým sys­té­mem Grasshop­per pro tvor­bu ná­vr­hu. Do bu­douc­na se po­čí­tá s in­te­gra­cí Ens­ca­pu pro vy­kres­lo­vá­ní zob­ra­ze­ní BIM mo­de­lu.


Mohlo by vás zajímat: