Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výkonné nástroje a techniky v Mastercam 2020 Lathe

Čtvrtek, 07 Listopad 2019 15:32

Tags: Mastercam 2020 Lathe | Nástroje | Obrábění | Strojírenství | Techniky

Lathe-1945Mas­ter­cam 2020 Lathe na­bí­zí celou řadu mož­nos­tí pro ob­rá­bě­ní sou­čás­tí podle po­tře­by, od schvá­le­ní a pro­gra­mo­vá­ní ja­ké­ho­ko­li sou­bo­ru CAD až po hru­bo­vá­ní a přes­né do­kon­čo­vá­ní po­mo­cí Dy­na­mic Mo­ti­on. Mas­ter­cam 2020 Lathe ob­sa­hu­je nové 3D ná­stro­je, vy­hle­dá­va­cí fil­try pro vlož­ky a dr­žá­ky, vy­lep­še­né pa­ra­me­t­ric­ké de­fi­ni­ce upí­na­cí če­lis­ti a další. 3D ná­stro­je ob­sa­hu­jí mnohá vy­lep­še­ní, např. nové ikon­ky v se­zna­mu ná­stro­jů, které po­má­ha­jí roz­li­šit 3D a ostat­ní ná­stro­je ve správ­ci ná­stro­jů Lathe Tool Ma­nager, nebo novou funk­ci za­sta­ve­ní při kon­tak­tu u vklá­dá­ní lí­co­va­né sou­čás­ti do ot­vo­ru druhé.

Vlož­ky lze se­sta­vit v novém funkč­ním pa­ne­lu In­sert De­signer a exis­tu­je sa­mo­zřej­mě i panel Hol­der De­signer. Mas­ter­cam 2020 Lathe dále umožňuje uži­va­te­lům fil­tro­vat vlož­ky a dr­žá­ky podle atri­bu­tů a ob­sa­hu­je na­pří­klad au­to­ma­tic­ké vy­pl­ně­ní kom­pen­zač­ní­ho bodu při de­fi­no­vá­ní 3D ná­stro­jů, nové štít­ky pro zob­ra­ze­ní knihov­ny vlo­žek a dr­žá­ků ve správ­ci ná­stro­jů Lathe Tool Ma­nager nebo vy­lep­še­ní če­lis­ti sklí­či­dla tak, že je možné de­fi­no­vat tolik kroků, kolik je třeba, a na­sta­vit roz­mě­ry každé če­lis­ti jed­not­li­vě a při­dat k da­né­mu kroku po­lo­měr.
Další informace o Mastercam Lathe naleznete na www.mastercam.com/solutions/lathe.


Mohlo by vás zajímat: