Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS Electrical 2020

Pondělí, 11 Listopad 2019 14:11

Tags: BOM | Electrical.2020 | Kabely | Knihovny | SolidWorks | Vodiče

SOLIDWORKS-Electrical-2020-1-1946Ná­stroj So­lid­works Elect­ri­cal umo­ž­ňu­je návrh elek­tric­kých sché­mat a umís­tě­ní kom­po­nent. Ver­ze 2020 při­dá­vá no­vé funk­ce pro zá­pi­sy, vo­di­cí linky, uži­va­tel­ská prá­va a dal­ší. Na­pří­klad je mož­né ku­sov­ník (BOM) pře­po­slat do­da­va­te­li dílů, ale před ode­slá­ním nyní exis­tu­je mož­nost upra­vit ve­li­kost tex­tu ne­bo na­sta­vit výš­ku řád­ků, pří­pad­ně lze do ja­ké­ko­liv zprá­vy při­dat no­vé řád­ky, které se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí podle fil­trů a řa­ze­ní. Dal­ší úpra­vy se tý­ka­jí po­zná­mek k ná­vr­hu for­mou tex­tu nebo bub­lin a vo­di­cích li­nek.

U ná­vr­hu, kde jsou dů­le­ži­té vý­po­čty ko­lem stře­du hmo­ty a mo­men­tu se­tr­vač­nos­ti, nyní So­lid­works Elect­ri­cal 2020 za­hr­nu­je mož­nost vy­pl­nit po­mo­cí kniho­ven hro­mad­né vlast­nos­ti vo­di­čů, ka­be­lů a do­kon­ce i plášťů, včet­ně čás­teč­ných. A no­vin­kou je rov­něž mož­nost při­řa­ze­ní práv uži­va­te­lů a sku­pin s větší na­bíd­kou na­sta­ve­ní.
Videa s ukázkou novinek v Solidworks Electrical 2020 najdete na www.youtube.com.


Mohlo by vás zajímat: