Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Adaptive3D rozšiřuje nabídku o Elastic ToughRubber 90

Pátek, 15 Listopad 2019 10:47

Tags: 3D tisk | Adaptive3D | Elastic ToughRubber 90 | Materiály | Nabídka

etr90-1946Spo­leč­nost Adap­ti­ve3D má ve svém port­fo­liu pevné, ale oheb­né fo­to­po­ly­me­ry pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Je­jich no­vin­kou je vul­ka­ni­zo­va­ný kau­čuk vy­so­ce odol­ný proti pře­tr­že­ní v ta­hu a elas­to­mer po­dob­ný po­ly­u­re­ta­nu s ná­zvem Elas­tic Tou­ghRubber 90 (ETR) ur­če­ný pro 3D tisk for­mou DLP oheb­ných kon­co­vých částí u bot, v prů­mys­lu, v pře­pra­vě ne­bo v lé­kař­ství.

Elas­to­mer je ne­zá­vis­lý na po­ča­sí, takže jej lze po­u­žít na vý­rob­ky vy­u­ží­va­né po celý rok, odol­nost proti roz­tr­že­ní má 46 kN/m a na­bí­zí přes 200% pro­dlou­že­ní či roz­ta­že­ní. Fo­to­po­ly­me­ro­vá prys­ky­ři­ce navíc se­stá­vá z jed­no­ho dílu a ne­vy­ža­du­je žádné mí­se­ní. Rov­něž je možné vy­u­žít zbyt­ky prys­ky­ři­ce při dal­ším tisku, takže ne­vzni­ká žádný odpad.
Další informace o tomto a jiných materiálech firmy Adaptive3D najdete na webu adaptive3d.com.


Mohlo by vás zajímat: