Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line knihov­na vý­u­ko­vých lekcí 3D mo­de­lo­vá­ní od Y Softu

Pátek, 15 Listopad 2019 12:05

Tags: 3D tisk | be3D Academy | eDee | STEAM | Videa | Vzdělávání | Y Soft

be3D-eDee Academy 2-1946Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vu­je pro­jekt be3D Aca­de­my. Jedná se o on-line de­po­zi­tář 3D mo­de­lů a lekcí na­vr­že­ných pro zjed­no­du­še­ní výuky ve ško­lách po­mo­cí vy­u­ži­tí 3D ob­jek­tů. Pro­jekt be3D Aca­de­my je nyní do­stup­ný pe­da­go­gům jako další sou­část tis­ko­vé­ho ře­še­ní YSoft be3D eDee, které bylo na­vr­že­no spe­ci­ál­ně pro vzdě­lá­va­cí účely. Pří­no­sy 3D tisku ve vzdě­lá­vá­ní jsou známé. Jde o ná­stroj, který do výuky ak­tiv­ně za­po­ju­je stu­den­ty a umož­ní jim po­ro­zu­mět i ob­tíž­ným před­mě­tům. Mnoho pe­da­go­gů ale nemá čas ani zna­los­ti, jak výuku za­hr­nu­jí­cí 3D tisk vy­tvá­řet a plá­no­vat.

Spo­leč­nost Y Soft od prv­ní­ho dne spo­lu­pra­co­va­la s pe­da­go­gy z ce­lé­ho světa, aby po­ro­zu­mě­la me­to­dám, jak za­čle­nit 3D tisk do výuky ve tří­dách. Za­ča­la ná­vrhem bez­peč­nost­ních prvků 3D tis­kár­ny eDee a za­jiš­tě­ním bez­peč­nos­ti ce­lé­ho pro­ce­su od ná­vr­hu 3D mo­de­lu po vy­zved­nu­tí vý­tis­ku jeho au­to­rem. Vše mu­se­lo být na­vr­že­no pro děti ve škol­ním věku, aby zvládly ob­slu­hu bez do­hle­du uči­te­lů. Díky pro­jek­tu be3D Aca­de­my nyní zís­ká­va­jí uči­te­lé on-line kni­hov­nu ji­ný­mi pe­da­go­gy pro­vě­ře­ných pro­jek­tů za­mě­ře­ných na výuku tech­nic­kých, pří­ro­do­věd­ných i umě­lec­kých před­mě­tů.
Každá lekce v be3D Aca­de­my na­bí­zí kom­plex­ní řadu ná­stro­jů, včet­ně zdro­jo­vých sou­bo­rů jed­not­li­vých 3D mo­de­lů, videí, pre­zen­ta­cí a pod­kla­dů pro stu­den­ty. Uči­te­lé také jed­no­du­še po­zna­jí, pro který před­mět z port­fo­lia STEAM (Science - Věda, Tech­no­lo­gie, En­gi­nee­ring - Stro­jí­ren­ství, Arts - Umění, Ma­te­ma­ti­ka) je daná lekce ur­če­na. De­po­zi­tář be3D Aca­de­my také za­hr­nu­je video ná­vo­dy a da­ta­bá­zi ho­to­vých 3D mo­de­lů, které lze rov­nou vy­tisk­nout po­mo­cí tis­kár­ny YSoft be3D eDee. Pro­jekt be3D Aca­de­my je ote­vřen všem pe­da­go­gům, kteří mají zájem za­po­jit vý­ho­dy 3D tisku do výuky. Lekce a po­sky­to­va­né 3D mo­de­ly jsou na­vr­že­ny a op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro po­u­ži­tí na tis­kár­nách YSoft be3D eDee s do­po­ru­če­ný­mi ná­pl­ně­mi (fi­la­men­ty).
be3D Aca­de­my na­lez­ne­te on-line na této adrese.


Mohlo by vás zajímat: