Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference BIM a energetické úspory 2019

Pátek, 15 Listopad 2019 15:40

Tags: BIM | BIM a energetické úspory | CzBIM | Konference | Stavebnictví

BIMaEnerg-1946Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve na kon­fe­ren­ci BIM a ener­ge­tic­ké úspo­ry 2019, kte­rou při­pra­vi­la ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou radou pro še­tr­né bu­do­vy. Kon­fe­ren­ce se koná 3. pro­sin­ce 2019 v bu­do­vě Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví, Vác­lav­ské ná­měs­tí 31, Praha 1. BIM je sy­no­ny­mem pro efek­tiv­nost a úspor­nost. Díky vý­ho­dám, které při­ná­ší, do­chá­zí k vel­ké­mu množ­ství úspor během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu stav­by, tedy od ná­vr­hu přes vý­stav­bu, pro­vo­zo­vá­ní, re­kon­struk­ci až po pří­pad­nou de­mo­li­ci.

Pro­pra­co­va­ný BIM model na­po­má­há ke sni­žo­vá­ní ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov a tedy i ná­kla­dů, a to jak ve fázi pří­pra­vy pro­jek­tu, re­a­li­za­ce stav­by, tak při pro­vo­zo­vá­ní. BIM model, coby 3D model roz­ší­ře­ný o po­třeb­né in­for­ma­ce v jed­not­ném pro­stře­dí umožňuje pro­vá­dět řadu si­mu­la­cí a ana­lýz s cílem dílo op­ti­ma­li­zo­vat a op­ti­mál­ně pro­vo­zo­vat. Díky sjed­no­co­vá­ní plat­fo­rem růz­ných pro­fe­sí a je­jich soft­wa­ru bude možné na mo­de­lu tes­to­vat na­pří­klad vliv na ži­vot­ní pro­stře­dí nebo si­mu­lo­vat ener­ge­tic­kou ná­roč­nost ob­jek­tu. Snaz­ší pak bude i do­sa­že­ní na kom­plex­ní cer­ti­fi­ka­ce, jako jsou BRE­E­AM nebo LEED.
První roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce BIM a ener­ge­tic­ké úspo­ry zod­po­ví otáz­ky s tímto té­ma­tem spo­je­né, mezi které patří na­pří­klad: Jak sou­vi­sí BIM a di­gi­ta­li­za­ce s úspo­rou ener­gií? Jak po­ří­dit vhod­ný BIM model pro můj účel? Jak začít BIM model vy­u­ží­vat? Jaké jsou vý­ho­dy? Exis­tu­jí již po­třeb­né pro­gra­my a sys­témy? Jak BIM na­po­má­há k cer­ti­fi­ka­ci? Čeho lze s BIM do­sáh­nout? Sou­vis­lost di­gi­ta­li­za­ce a sta­veb­nic­tví 4.0 se še­tr­ný­mi bu­do­va­mi.
Více o kon­fe­ren­ci a re­gis­tra­ci na­lez­ne­te na www.czbim.org/konference/BIMenergie.


Mohlo by vás zajímat: