Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit 2019.4 s novými funkcemi

Pátek, 22 Listopad 2019 15:04

Tags: 2019.4 | Data | Datakit | konverze | Nové funkce | Výměna

shema-plug-ins-rhino-creo-view-revit-ifc-1947Soft­ware pro vý­mě­nu 2D a 3D CAD dat na­bí­zí nově kon­ver­zi do for­má­tů FBX a glTF, pod­po­ru no­vých ver­zí for­má­tů Creo Pa­ra­met­ric, Pa­ra­so­lid, NX a So­lid Edge a tři no­vé do­plň­ky pro Rhi­no. Pře­vod­ník dat Cross­Ma­na­ger nyní umož­ňu­je pře­vod z 15 růz­ných for­má­tů do FBX, a ta­ké do GLTF a GLB, což je ote­vře­ný for­mát od fir­my Khro­nos Group, po­pi­so­va­ný jako 3D JPEG. Da­ta­kit 2019.4 dá­le umož­ňu­je číst a pře­vá­dět no­vé ver­ze růz­ných CAD for­má­tů, např. Creo 6.0, no­vé ver­ze NX až do NX 1880, So­lid Edge 10 až 2020 ne­bo Pa­ra­so­lid 32. Tři no­vé do­plň­ky pro Rhi­no­ce­ros do­vo­lu­jí při­dat do sou­bo­ru Creo View, Re­vit a IFC mož­nost im­por­tu.

Plu­gi­ny pro im­port sou­bo­rů Re­vit a IFC byly spo­je­ny do zce­la no­vé­ho ba­líč­ku BIM im­port, který tyto dva do­plň­ky na­bí­zí za ce­nu jed­no­ho, mož­nost pro Creo View je zdar­ma.
Více o nové verzi najdete na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: