{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
 
SolidWorks 2019
 
 
23. listopadu 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Společnost Bricsys se již dříve rozhodla zli­k­vi­do­vat mýtus, že systémy založené na DWG se ne­ho­dí pro BIM. A je při­pra­ve­na roz­bít některé mýty o konstrukci me­cha­nic­ké­ho vý­rob­ku. Nejprve přidala Brics­CAD Pla­ti­num k pro­du­k­tu dří­ve zná­mé­mu jako Sheet Metal pro Brics­CAD. Pak z ne­uvě­ři­tel­né­ho se­z­na­mu nových prvků V19 v ob­la­s­ti 3D mo­­de­­lo­­vá­­ní ...Canon


WorkPLAN 2019 R1 pokračuje v pro­po­je­ní s dal­ší­mi ap­li­ka­ce­mi od Ve­ro Soft­wa­ru. No­vě pak ob­sa­hu­je rovněž roz­hra­ní pro soft­wa­re WorkNC CAM. Doby ob­rá­bě­ní jsou au­to­ma­ti­c­ky ge­ne­ro­vá­ny sa­mo­t­ným stro­jem a pře­ve­de­ny do Work­PLANu po­mo­cí mo­ni­to­ro­va­cí­ho nástroje. V rámci po­ža­dav­ků Průmyslu 4.0 soft­wa­re au­to­ma­ti­c­ky slu­ču­je roz­díl­ná data ja­ko stav strojů, kó­dy alar­mu, typy stráveného času včetně na­s­ta­ve­ní, pro­du­k­ti­v­ní­ho a ne­­pro­­du­­k­­ti­­v­­ní­­ho, ne­bo in­­di­­ká­­to­­ry jako OEE a GEE.InfoWorks ICM je řešení pro tvorbu mo­de­lů a kom­ple­t­ní 1D a 2D simulace ka­na­li­za­cí a od­to­ko­vých systémů. Verze Info­Works ICM 9.5 nabízí nová 2D po­t­ru­bí Li­near Drai­na­ge (2D) a Conduits (2D) pro mo­de­la­ci lineárních struktur, resp. udr­že­ní hyb­no­s­ti pomocí spojení se sítí. Při pou­ži­tí no­vých 2D po­t­ru­bí jsou nyní do­s­tu­p­né vý­sle­d­ky oblastí ohledně ma­xi­ma a kumulace toku nebo záplav. Přibyl nový typ s ná­z­vem „po­hy­b­li­vý jez“ (ga­ted weir), 3D pohled ...


Amper 2019


IntelliCAD Technology Consortium (ITC) vy­dá­vá IntelliCAD 9.0a, jež ob­sa­hu­je jak op­ra­vy koncem června vydané verze 9.0, tak ta­ké ně­ko­lik no­vých funkcí: přidávání bloků do nástrojových palet pro rychlé opě­­to­­v­­né použití, nastavení kurzoru na vzhled křížového zaměřovače, mož­nost mě­nit barvy a typy kurzoru během práce ne­bo zkosení a zaoblení hran u 3D pev­ných tě­les. Vylepšení a opravy se pak tý­ka­jí výkonu, prá­ce se soubory, výkresů a jejich editace, tisku a možností vlastního na­s­ta­ve­ní.Nová verze programu KeyShot 8.1 se sou­stře­dí na vy­le­p­še­ní výstupu, hlá­še­ní chyb či náhledy. Pro statické obrazy, ani­ma­č­ní sním­ky a kon­fi­gu­rá­to­ry je nyní do­stu­p­ný 16bi­to­vý PSD výstup, jenž ob­sa­hu­je ví­ce tó­nů ba­rev na kanál než ty­pi­c­ký 8bi­to­vý ob­rá­zek – u profilu CMYK ob­sa­hu­je 8bi­to­vý sní­mek 256 barev, zatímco 16bi­to­vý 65 536 odstínů. V sa­­mo­­t­­né aplikaci lze nyní využít hlášení chyb a pádů pro­­g­ra­­mu, jež se ode­­š­lou přímo do oddělení záruky ...Zuken podepsala partnerství s firmami CA­DE­NAS, předním po­s­ky­to­va­te­lem on-line kniho­ven komponent, a ECAD-Port, na­bí­ze­jí­cí kniho­vnu elektrických kom­­po­­nent. Uživatelé nástrojů pro elektrické na­vr­ho­vá­ní E3.se­ries od Zukenu, tak budou mít zdar­ma přímý přístup do kniho­v­ny kom­po­nent CADENAS s mo­ž­no­s­tí vy­hle­dá­vá­ní a na­hrá­ní vyb­ra­ných dí­lů přímo do pro­stře­dí E3.series. Všechny elektrické kom­po­nen­ty jsou ově­ře­né a va­li­do­va­né. Knihovna na­bí­zí inteligentní pro­jek­to­vá ...Nová technologie 3D tisku vznikla díky spo­lu­prá­ci několika vý­zkum­ných skupin z No­vé­ho Zélandu (Callaghan In­no­va­tion, Mic­ro­Maker3D, IDTechEx Launch­pad, Kiwi­Net) a jmenuje se La­mi­na­ted Resin Prin­­ting (LRP). Umožňuje rychlou tvorbu pro­to­ty­pů (i běž­nou výrobu) ve vy­so­kém roz­li­še­ní 5 mikronů a s kom­ple­x­ní geo­me­t­rií stru­k­tur mi­k­ro­s­ko­pi­c­ké ve­li­ko­sti se 100% hu­s­to­tou a rychlostí tisku vrstva za se­kun­du. Pro porovnání, lidský vlas má zhruba 100 mi­k­ro­nů. Hodí se pro tisk mi­k­ro­kom­po­nent, filtrů, sítí, blán, tisk na pa­pír ...Za poslední desetiletí pokračoval Stra­ta­sys v průkopnickém vývoji unikátních clou­do­vých nástrojů a předobjednaných služeb pla­ce­ných dle využití (pay-per-usage) pro svou průmyslovou řadu 3D tiskáren – na­příč vybranou skupinou poskytovatelů pro­stře­d­ni­c­tvím globální sítě Stratasys Global Ma­nu­fa­c­tu­ring Network (GMN). Na ve­le­tr­hu formnext 2018 (13. - 16.11.) společnost oz­ná­mi­la rozšíření programu také v Itá­lii, Ko­re­ji, Mexiku a ve Spojených státech - stejně jako nový přídavek v podobě cer­ti­fi­ko­va­né­ho řešení pro interiéry ...3D tiskový systém NXE400 je údajně šest­krát rychlejší a má 2,5krát vět­ší ti­s­ko­vou plochu, než mají jiné po­ro­v­na­tel­né pro­du­k­ty. Patří do no­vé řa­dy ti­s­káren vy­uží­va­jí­cích technologii LSPc (Lu­b­ri­cant Sub­la­yer Photo-curing) a zvládne ne­­pře­­tr­­ži­­tý tisk o ob­je­mu 16 litrů při rychlosti až 1Z cen­ti­metr za minutu. V roce 2019 se bu­dou pro­dá­vat dva modely – NXE200 a NXE400 v ce­nách 19 950 dolarů za 7litrovou tiskárnu a 49 950 dolarů za šest­nác­ti­li­t­ro­vou. Série NXE se dodává i s odol­ný­mi materiály ...Karat
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM Samostatný projektant CAD Designer Technická podpora ECAD systémů - Praha Zaměřovací technik PLÁNOVAČ/KA REGÁLOVÝCH SESTAV Konstruktér - Modřice ( Brno venkov ) více nabídek práce » více nabídek práce »
Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Kalendář akcí

<< Listopad 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4
5 6 7 8 91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Nejbližší akce
26.11. AUTOCAD KURZ – VYTVÁŘENÍ A PREZENTACE 3D MODELŮ
26.11. Autodesk Fusion 360 - základní kurz
27.11. Webinář "Automatizace konstrukce a obrábění elektrod"
28.11. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
29.11. AutoCAD Civil 3D základní
29.11. AUTODESK FUSION 360 – ZÁKLADNÍ KURZ (ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ)
30.11. Generátor nosných konstrukcí
30.11. AUTOCAD KURZ – NAVRHOVÁNÍ A SPRÁVA DYNAMICKÝCH BLOKŮ
03.12. Školení AutoCAD základní
03.12. Školení AutoCAD LT základní

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{/unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,