Google překladač: English Deutsch

BIM 360 Project Management aktualizován

Autor článku: Autodesk   

Tags: Aktualizace | BIM 360 | iOS | Project Management | RFI | Tablety | Telefony

Enhanced-RFI-List-1948V prů­bě­hu lis­to­pa­du se ob­je­vi­ly no­vin­ky u 2D a 3D pro­jek­to­vé­ho a te­ch­­nic­ké­ho soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk. BIM 360 Pro­ject Ma­nage­ment ny­ní ve své iOS apli­ka­ci BIM 360 pro chyt­ré te­le­fo­ny a table­ty na­bí­zí tvor­bu a vy­hle­dá­vá­ní RFI (žá­dos­tí o in­for­ma­ce). Vy­tvo­řit je lze buď ze zob­ra­ze­ní se­zna­mu, kdy sta­čí klik­nout na tři teč­ky ve spod­ním me­nu a ta­dy na se­znam RFI a zna­mén­ko plus vpra­vo na­ho­ře. Tím se ote­vře ob­ra­zov­ka pro při­dá­ní no­vé­ho RFI s po­li pro za­dá­ní po­drob­nos­tí včet­ně fo­to­gra­fie. Ne­bo pak pří­mo v do­ku­men­ta­ci či mo­de­lu, kde stačí při­blí­žit po­třeb­nou lo­ka­ci a při­dat RFI for­mou špend­lí­ku.

Vy­hle­dá­vá­ní fun­gu­je po­dob­ně – přes špen­d­lí­ky v do­ku­men­ta­ci ne­bo u mo­de­lu, pří­pad­ně přes vy­hle­dá­va­cí pole v se­zna­mu (název RFI, ID, otáz­ka, na­vr­ho­va­ná od­po­věď a ofi­ci­ál­ní od­po­věď). Vy­lep­še­no by­lo také za­sí­lá­ní e-mai­lů s RFI a při­by­ly no­vé vlast­nos­ti stan­dar­dů při tvor­bě RFI pro se­z­nam na in­ter­ne­tu.
Více informací a seznamovací videa najdete na blogs.autodesk.com.


Mohlo by vás zajímat: