Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S MapFactor Navigatorem 3.1 pro iOS po celém světě

Autor článku: MapFactor / redakce   
Pondělí, 29 Duben 2024 12:07

Tags: App Store | iOS | MapFactor | Navigator | Truck Pro

Navigator 3 1 iOS-2418Map­Fac­tor, vý­vo­jář GPS na­vi­gač­ních apli­ka­cí, ne­dáv­no vydal Na­vi­ga­tor 3.1 pro iOS, který ob­sa­hu­je za­jí­ma­vé no­vin­ky a vy­lep­še­ní. Ak­tu­a­li­za­ce sjed­no­cu­je vzhled ikony apli­ka­ce u Na­vi­ga­to­ru i Na­vi­ga­to­ru TRUCK PRO pro iOS, a také při­ná­ší roz­ší­ře­né re­gi­o­nál­ní po­kry­tí pro lepší glo­bál­ní na­vi­ga­ci a po­u­ži­tí po celém světě.

Klí­čo­vé no­vin­ky v Na­vi­ga­to­ru 3.1 pro iOS za­hr­nu­jí:

1. Roz­ší­ře­né re­gi­o­nál­ní po­kry­tí

Ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce
Ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (Live HD Traf­fic) jsou nyní do­stup­né nově i pro La­tin­skou Ame­ri­ku, Blíz­ký vý­chod, Se­ver­ní a Vý­chod­ní Asii, Jižní Asii a Oce­á­nii.
S tímto roz­ší­ře­ným po­kry­tím on-line do­pra­vy mohou uži­va­te­lé v no­vých re­gi­o­nech vy­u­ží­vat ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o pro­vo­zu a plá­no­vat své trasy efek­tiv­ně­ji.

Vy­lep­še­né ma­po­vé po­kry­tí pro uži­va­te­le Na­vi­ga­tor PRO v Asii
Ři­di­či po­u­ží­va­jí­cí apli­ka­ci Na­vi­ga­tor Truck/Car PRO v Asii nyní mohou vy­u­ží­vat pro­fe­si­o­nál­ní na­vi­ga­ci od Map­Fac­toru v dal­ších ze­mích.
Pro­fe­si­o­nál­ní mapy po­krý­va­jí 3 nová území v Se­ver­ní a Vý­chod­ní Asii (Hon­g­kong, Macao a Tchaj-wan) a 11 zemí v re­gi­o­nu Jižní Asie (Bru­nej, Kam­bodža, Indie, In­donésie, Laos, Ma­laj­sie, Mya­n­mar, Fi­li­pí­ny, Sin­ga­pur, Thaj­sko a Viet­nam).
Na­vi­ga­tor tak nyní po­sky­tu­je pro­fe­si­o­nál­ní ma­po­vé po­kry­tí pro více než 200 území po celém světě.

Map­Fac­tor ne­u­stá­le po­kra­ču­je na dal­ším vý­vo­ji svých apli­ka­cí na zá­kla­dě zpět­né vazby uži­va­te­lů a tech­no­lo­gic­kých po­kro­ků. S Na­vi­ga­to­rem verze 3.1 proto iOS verzi roz­ši­řu­je o kva­lit­něj­ší ma­po­vé po­kry­tí, aby po­sky­tl lepší a spo­leh­li­věj­ší na­vi­ga­ci ři­di­čům v dal­ších čás­tech světa.

2. Sjed­no­ce­ný de­sign ikony apli­ka­ce

Pro lepší ori­en­ta­ci také Map­Fac­tor sjed­no­til de­sign ikony u všech svých Na­vi­ga­tor apli­ka­cí. To za­jis­tí kon­zis­tent­ní a snad­no roz­po­zna­tel­ný vzhled na obou plat­for­mách, iOS a An­dro­id.

Do­stup­nost

Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor a Na­vi­ga­tor TRUCK PRO ve verzi 3.1 pro iOS jsou nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní v App Storu:
Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor 
Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor TRUCK PRO 

MapFactor-priklad Indie-2418

MapFactor-priklad Indie-2-2418

MapFactor-priklad Hong-Kong-1-2418

MapFactor-priklad Hong-Kong-2-2418

Map­Fac­tor vy­ví­jí na­vi­gač­ní soft­ware a ře­še­ní pro sle­do­vá­ní vo­zi­del již více než 20 let. Na­vi­gač­ní soft­ware Na­vi­ga­tor pro An­dro­id, Win­dows/WinCE a iOS má více než 50 mi­li­o­nů in­sta­la­cí po celém světě. Apli­ka­ce Na­vi­ga­tor po­sky­tu­jí of­fli­ne mapy a spo­leh­li­vou hla­so­vou na­vi­ga­ci po oto­če­ní pro všech­ny typy vo­zi­del. Na­vi­ga­tor TRUCK PRO na­bí­zí spe­ci­a­li­zo­va­nou pro­fe­si­o­nál­ní na­vi­ga­ci pro velká vo­zi­dla.


Mohlo by vás zajímat: