Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové navigace Actis Rugged s MapFactor Navigatorem

Středa, 02 Srpen 2023 15:25

Tags: Actis Rugged | Android | GPS | MapFactor | Navigace

Actis Rugged-promo-CZ-2331Na­vi­gač­ní za­ří­ze­ní Actis Ru­g­ged jsou odol­né, vy­so­ce vý­kon­né An­dro­id table­ty s pře­din­sta­lo­va­ným pro­fe­si­o­nál­ním na­vi­gač­ním soft­warem Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor. Jsou spe­ci­ál­ně na­vr­že­ny pro mo­bil­ní pra­cov­ní­ky a ři­di­če ná­klad­ních vo­zi­del pra­cu­jí­cí i v ex­trém­ních pod­mín­kách (stupeň krytí IP67). Nová verze table­tu Actis 8 Ru­g­ged je vy­ba­ve­na 8" IPS dis­ple­jem, vý­kon­ným os­mi­já­d­ro­vým pro­ce­so­rem, 4G/3G/WiFi/­Blu­e­to­o­th mo­du­ly, fo­to­a­pa­rá­tem a ba­te­rií s dlou­hou vý­dr­ží a mno­hý­mi dal­ší­mi funk­ce­mi.

Za­ří­ze­ní je odol­né proti pádu a snese pro­voz­ní tep­lo­ty v rozpě­tí od -10 °C do 60 °C.

Actis 10 Ru­g­ged – větší dis­plej pro ještě pře­hled­něj­ší na­vi­ga­ci

Na­bíd­ku roz­ši­řu­je nový Actis 10 Ru­g­ged s vel­kým 10" IPS dis­ple­jem pro ještě pře­hled­něj­ší na­vi­ga­ci. I on na­bí­zí vý­kon­ným os­mi­já­d­ro­vým pro­ce­sor, 4G/3G/WiFi/Blu­e­to­o­th mo­du­ly, fo­to­a­pa­rát, vy­so­kou odol­nost a další funk­ce.

Na­vi­gač­ní za­ří­ze­ní Actis Ru­g­ged jsou do­dá­vá­na s pře­din­sta­lo­va­nou špič­ko­vou na­vi­gač­ní apli­ka­ci Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor pro An­dro­id ob­sa­hu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom mapy pro stan­dard­ní nebo roz­měr­ná vo­zi­dla, a to včet­ně 3 let bez­plat­ných ak­tu­a­li­za­cí ma­po­vých pod­kla­dů.

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.mapfactor.com.

 


Mohlo by vás zajímat: