Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic propojený přes Android Auto pro řidiče kamionů

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 18 Leden 2024 12:16

Tags: Android Auto | Apple CarPlay | GPS | Navigace | Sygic | Truck & Caravan

Sygic GPS-Truck-and-Caravan AndroidAuto-2403Sygic vy­sly­šel hlasy pro­fe­si­o­nál­ních ři­di­čů ka­mi­o­nů a ka­ra­va­no­vých no­má­dů, kteří po­u­ží­va­jí na­vi­ga­ci Sygic GPS Truck & Ca­ra­van Na­vi­gati­on a při­šel s jed­nou z nej­žá­da­něj­ších funk­cí, která zvy­šu­je kom­fort a bez­peč­nost po­u­ží­vá­ní na­vi­gač­ní apli­ka­ce v nadroz­měr­ných vo­zi­dlech – po spuš­tě­ní pod­po­ry Apple Car­Play před dvěma mě­sí­ci teď spus­tí i pod­po­ru An­dro­id Auto.

Ři­di­či ka­mi­o­nů a ka­ra­va­nů pros­tě jenom in­tu­i­tiv­ně spá­ru­jí svoje mo­bil­ní za­ří­ze­ní s in­fo­ta­in­men­tem vo­zi­dla. Sygic GPS Truck & Ca­ra­van Na­vi­gati­on je tím pádem první na­vi­ga­ce pro velká vo­zi­dla, která pod­po­ru­je Car­PlayAn­dro­id Auto.

Sygic-GPS-Truck-Caravan-AndroidAuto-2403

Kon­cem roku 2023 spo­leč­nost Sygic na­sa­di­la plat­for­mu Car­Play a s pří­cho­dem no­vé­ho roku se chys­tá in­te­gra­ce s An­dro­id Auto. Tato spe­ci­ál­ní na­vi­ga­ce ur­če­ná pro ka­mi­o­ny a další velké typy vo­zi­del, včet­ně ka­ra­va­nů, do­dá­vek a au­to­bu­sů, zo­hledňuje při vý­po­čtu trasy roz­mě­ry vo­zi­dla, ma­xi­mál­ní rych­lost, emise a spe­ci­fi­ka­ce na­lo­že­ných ne­bez­peč­ných ma­te­ri­á­lů.

Na roz­díl od ostat­ních na­vi­ga­cí pra­cu­je Sygic s of­fli­ne ma­pa­mi, takže na­vi­ga­ce bude ničím ne­ru­še­ná i v ob­las­tech s ome­ze­ným při­po­je­ním. To může být vel­kou vý­ho­dou zejmé­na pro ři­di­če ka­ra­va­nů a ka­mi­o­nů pro­jíž­dě­jí­cích ne­zná­mý­mi ob­last­mi.

V rámci je­di­né­ho ba­líč­ku Pre­mi­um, který za­hr­nu­je upo­zor­ně­ní na rych­lost­ní ome­ze­ní, ak­tu­ál­ní ceny po­hon­ných hmot, dy­na­mic­ké­ho asi­s­ten­ta pro jízdu v pru­zích a vy­hra­ze­né body zájmu, jako jsou par­ko­viš­tě a kempy pro velká vo­zi­dla, teď Sygic na­bí­zí li­cen­ci Pre­mi­um pro ka­mi­o­ny a do­ži­vot­ní li­cen­ci Pre­mi­um pro ka­ra­va­ny, a obojí se zr­ca­dle­ním přes Car­Play a An­dro­id Auto.


Mohlo by vás zajímat: