Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MapFactor Navigator nyní funguje i na Windows 11

Autor článku: MapFactor   
Středa, 21 Červen 2023 23:29

Tags: Ama­zon Ap­pS­to­re | GIS | GPS | Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor | Windows 11

MapFactor Navigator-Windows 11-2325Velký prů­lom při­chá­zí! Jedna z nej­lé­pe hod­no­ce­ných bez­plat­ných of­fli­ne GPS na­vi­gač­ních apli­ka­cí pro An­dro­id, Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor, nyní spus­tí­te i na Win­dows 11. Přes­to­že již od roku 2002 exis­tu­je i soft­wa­ro­vá va­ri­an­ta Na­vi­ga­to­ru ur­če­ná přímo pro Win­dows a WinCE OS, tzv. PC & Po­cket Na­vi­ga­tor, tuto novou al­ter­na­ti­vu na­vi­ga­ce jistě uži­va­te­lé s Win­dows 11 uví­ta­jí.

Verze pro An­dro­id totiž na­bí­zí mnohé vy­lep­še­né a doplňkové funk­ce a hezčí uži­va­tel­ské roz­hra­ní včet­ně 3D na­vi­ga­ce, které v kla­sic­kém PC Na­vi­ga­to­ru ne­na­jde­te.

In­sta­la­ce Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id do Win­dows 11 za­ří­ze­ní není nijak slo­ži­tá. Apli­ka­ci lze snad­no a zcela bez­plat­ně stáh­nout z Ama­zon Ap­pS­to­re. Pro funk­ci na­vi­ga­ce je jen po­tře­ba si ově­řit, zda za­ří­ze­ní umí ur­čo­vat GPS po­zi­ci nebo je zda nutné si při­kou­pit pří­dav­ný GPS při­jí­mač.

An­dro­id verze Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor na Win­dows 11 na­bí­zí vše, na co jsou uži­va­te­lé zvyklí při po­u­ží­vá­ní Na­vi­ga­to­ru na smart­pho­nu nebo table­tu s An­dro­id, což je spo­leh­li­vá bez­plat­ná of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce s po­drob­ný­mi hla­so­vý­mi po­ky­ny za­hr­nu­jí­cí:

 • bez­plat­né of­fli­ne mapy (OSM) ke sta­že­ní do za­ří­ze­ní
 • de­tail­ní hla­so­vou na­vi­ga­ci pro různé typy vo­zi­del (auto, cyk­lis­ta, pěší, mo­to­cy­kl, ka­ra­van, au­to­bus, ka­mi­on), plá­no­vá­ní trasy od domu k domu
 • ne­u­stá­lý pře­hled o nad­chá­ze­jí­cím ma­né­v­ru a jeho vzdá­le­nos­ti
 • vy­hle­dá­vá­ní ad­re­sy, bodu zájmu (POI) či GPS sou­řad­nic
 • body zájmu (POI)
 • zvu­ko­vé i gra­fic­ké va­ro­vá­ní při pře­kro­če­ní po­vo­le­né rych­los­ti a při­blí­že­ní se ke sta­ci­o­nár­ní­mu ra­da­ru
 • op­ti­ma­li­za­ce po­řa­dí prů­jezd­ních bodů
 • ob­lí­be­ná místa a trasy
 • 2D i 3D zob­ra­ze­ní mapy
 • denní a noční mód apli­ka­ce i mapy
 • mož­nost za­ká­zá­ní ulic, tj. je­jich za­blo­ko­vá­ní pro vý­po­čet trasy
 • mapa se otáčí ve směru jízdy či smě­řu­je na sever
 • mnoho mož­nos­tí in­di­vi­du­ál­ní­ho při­způ­so­be­ní apli­ka­ce

Tato z po­hle­du Win­dows 11 nová verze při­ná­ší i vo­li­tel­né zpo­plat­ně­né funk­ce z na­bíd­ky Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id:

 • Pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom mapy (Stan­dard či Truck). Tom­Tom Truck ma­po­vé pod­kla­dy jsou klí­čo­vé pro spo­leh­li­vou na­vi­ga­ci roz­měr­ných vo­zi­del, jako jsou ná­klad­ní vo­zi­dla, au­to­bu­sy či ka­ra­va­ny.
 • Pré­mi­o­vé funk­ce: Al­ter­na­tiv­ní trasy, Head­‑Up Dis­play, Ba­rev­ná sché­ma­ta apli­ka­ce
 • HD Traf­fic – ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (přes 80 zemí)
 • On­li­ne hle­dá­ní
 • Vzdá­le­né pří­ka­zy

Pro uži­va­te­le s pře­de­šlý­mi ver­ze­mi Win­dows či s WinCE po­cho­pi­tel­ně zů­sta­ne i na­dá­le k dis­po­zi­ci kla­sic­ká verze PC & Po­cket Na­vi­ga­tor.Mohlo by vás zajímat: