Google překladač: English Deutsch

Siemens vydává Parasolid ve verzi 32.0

Autor článku: Siemens   

Tags: 3D CAD | Kernel | Parasolid | Siemens | Siemens NX | Solid Edge | Verze 32.0

Parasolid-1953Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­chá­zí s Pa­ra­so­li­dem ve verzi 32.0. Jde o ge­o­me­t­ric­ké mo­de­lo­va­cí jádro (ker­nel) po­u­ží­va­né v soft­wa­ru Solid Edge od Si­e­men­su a NX, které je také středo­bo­dem ote­vře­né­ho a fle­xi­bil­ní­ho eko­sys­té­mu port­fo­lia Xce­le­ra­tor a po­u­ží­vá se v dal­ších více než 350 dal­ších pro­duk­tech. Ak­tu­a­li­za­ce za­hr­nu­je vy­lep­še­ní tech­no­lo­gie Con­ver­gent Mo­de­ling, která se nyní může vy­u­žít u mo­de­lů ob­sa­hu­jí­cích fa­ze­to­vé B-rep po­vrchy a kla­sic­ké B-rep po­vrchy, což po­má­há umož­nit efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py v ši­ro­ké škále apli­ka­cí.

Na­pří­klad v ge­ne­ra­tiv­ním na­vr­ho­vá­ní, kde jsou nové vý­rob­ky sa­mo­stat­ně vy­ví­je­ny tak, aby splňovaly kon­strukč­ní ome­ze­ní, může Con­ver­gent Mo­de­ling ob­no­vit přes­né, kla­sic­ké pro­ti­leh­lé po­vrchy u mo­de­lu, jenž pro­šel op­ti­ma­li­za­cí to­po­lo­gie za­lo­že­né na fa­ze­tách. V pro­ce­sech re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství lze novou tech­no­lo­gii po­u­žít k při­dá­ní přes­ných ana­ly­tic­kých po­vrchů k na­ske­no­va­ným datům sou­čás­tí či dílů pro opě­tov­nou vý­ro­bu.
Více informací na blogu Siemensu blogs.sw.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: