Google překladač: English Deutsch

HP zjednodušuje 3D tiskem výrobu pomůcek proti pandemii

Autor článku: HP Inc.   

Tags: 3D tisk | CIIRC | COVID-19 | ČVUT | HP Inc | Jet Fusion 4200 | Koronavirus | Respirátory

HP Multi Jet Fusion 4200-2013Tech­no­lo­gie 3D tisku se stává dů­le­ži­tým po­moc­ní­kem v boji proti ná­ka­ze novým typem ko­ro­na­vi­ru. HP Inc se svými glo­bál­ní­mi part­ne­ry pra­cu­je na zjed­no­du­še­ní vý­ro­by po­třeb­ných po­mů­cek. Patří mezi ně i ex­per­ti z Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC) při ČVUT, kteří na tis­kár­ně z port­fo­lia HP vy­vi­nu­li spe­ci­ál­ní typ re­spi­rá­to­ru, jenž budou vy­u­ží­vat zdra­vot­ní­ci při péči o na­ka­že­né pa­ci­en­ty. Zá­jem o ochran­né masky, které po­sky­tu­jí ochra­nu na úrov­ni třídy FFP3, již pro­je­vi­lo Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR. Do pro­jek­tu se za­po­ju­je i spo­leč­nost HP Inc, která pod­ni­ká kroky, aby mohla být za­há­je­na vý­ro­ba i v dal­ších stá­tech.

Ne­do­sta­tek lé­kař­ské­ho ma­te­ri­á­lu je během ná­ka­zy novým typem ko­ro­na­vi­ru ce­lo­svě­to­vým pro­blé­mem. Vý­zkum­ní­ci z Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky nyní po­mo­cí 3D tis­kár­ny HP Jet Fusi­on 4200 vy­vi­nu­li ře­še­ní, které by tuto si­tu­a­ci mohlo zlep­šit.

3D tiskarna HP Multi Jet Fusion-4200 1-2013

Tým od­bor­ní­ků z CIIRC ČVUT za pouhý týden vy­tvo­řil pro­to­typ mo­de­lu s ozna­če­ním CIIRC RP95-3D, který pro­šel ná­roč­ným tes­to­vá­ním a zís­kal cer­ti­fi­ka­ci EN 140:1999 pro ochran­né po­lo­mas­ky se stup­něm bez­peč­nos­ti FFP3.
Na zá­kla­dě me­mo­ran­da s Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví ČR dodá CIIRC ČVUT ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry do konce to­ho­to týdne první várky re­spi­rá­to­rů, při­čemž vý­rob­ní ka­pa­ci­ta bude po­stup­ně na­vy­šo­vá­na. Dal­ším kro­kem je vývoj formy pro vstři­ko­vá­ní ma­te­ri­á­lu, díky čemuž by se pro­duk­ce jedné 3D tis­kár­ny řá­do­vě zvý­ši­la.

„Zjed­no­du­še­ný re­spi­rá­tor, který vy­vi­nu­li v CIIRC ČVUT díky tech­no­lo­gii Multi Jet Fusi­on a 3D tis­kár­ně HP Jet Fusi­on 4200, po­tvr­zu­je ros­tou­cí trend a dů­le­ži­tost 3D tisku v pro­to­ty­pech nebo rych­lé adi­tiv­ní vý­ro­bě v pří­pa­dě ne­če­ka­ných si­tu­a­cí,“ říká Erika Lin­daue­ro­vá, ře­di­tel­ka HP Inc pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

Respirator vyvinuty CIIRC CTU-2013

3D tisk však umož­ní zjed­no­du­še­nou vý­ro­bu i dal­ších po­mů­cek, sa­mo­zřej­mě nejen pro zdra­vot­ní­ky. Pří­kla­dem může být ot­ví­rač dveří, který umožňuje je­jich ote­vře­ní bez po­u­ži­tí dlaní. Spo­leč­nost HP Inc nyní vy­na­klá­dá velké úsilí, aby se v co nej­krat­ší době za­há­ji­la vý­ro­ba sou­čás­tek pro další typy ob­li­čejo­vých krytů a ji­ných po­mů­cek.

Mezi první ově­řo­va­né a vy­rá­bě­né po­můc­ky patří:

  • Re­spi­rá­to­ry (po­lo­mas­ky): Díly z tech­no­lo­gie 3D tisku pro zjed­no­du­še­ný re­spi­rá­tor umožňují vy­ro­bit ro­bust­ní a méně slo­ži­tou zdra­vot­nic­kou po­můc­ku. Vý­ho­dou je rych­lá vý­ro­ba a mon­táž. Účin­ný re­spi­rá­tor po­mo­cí tech­no­lo­gie 3D tisku Multi Jet Fusi­on vy­vi­nu­li od­bor­ní­ci z Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC) při praž­ské ČVUT, kteří nyní ve spo­lu­prá­ci s HP pra­cu­jí na roz­ší­ře­ní vý­ro­by i mimo ČR.
  • Ot­ví­rač dveří bez do­ty­ku rukou: Kliky dveří patří mezi nej­ví­ce za­mo­ře­né ob­jek­ty v do­mech, ne­moc­ni­cích, to­vár­nách a do­mech pro se­ni­o­ry. Tato po­můc­ka umožňuje snad­né a hy­gi­e­nic­ké ote­vře­ní loktem, aby se za­brá­ni­lo ší­ře­ní viru.
  • Úchy­ty masky: Mnoho ne­moc­nič­ních pra­cov­ní­ků musí nosit ochran­né masky po dlou­hou dobu. Spe­ci­ál­ní spona po­má­há zlep­šit po­hod­lí a zmírňuje při­dru­že­né bo­les­ti uší.
  • Ob­li­čejo­vé kryty: Ob­li­čejo­vé štíty jsou jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších osob­ních ochran­ných po­mů­cek. Spo­leč­nost HP Inc oče­ká­vá vy­dá­ní ově­ře­né­ho kon­strukč­ní­ho sou­bo­ru a díly pro ob­li­čejo­vý štít poté vstou­pí do vý­ro­by.

Ně­ko­lik dal­ších vý­rob­ků je ve fázi tes­to­vá­ní a ově­řo­vá­ní. Patří mezi ně i tech­no­lo­gií 3D vy­tiš­tě­né díly pro masku s me­cha­nic­kým vakem, která je ur­če­na k po­u­ži­tí jako krát­ko­do­bá nou­zo­vá ven­ti­la­ce pa­ci­en­tů s COVID-19.

Zpří­stup­ně­ní ná­vrhů

Spo­leč­nost HP a její part­ne­ři zpří­stup­ní na této webo­vé strán­ce volně ke sta­že­ní ově­ře­né ná­vr­ho­vé sou­bo­ry pro mnoho sou­čás­tek, které ne­vy­ža­du­jí kom­plex­ní se­sta­ve­ní.
Ma­ji­te­lé 3D tis­ká­ren HP Jet Fusi­on 4200, kteří se chtě­jí za­po­jit do vý­ro­by re­spi­rá­to­rů CIIRC RP95-3D, zís­ka­jí více in­for­ma­cí na webu CIIRC ČVUT.


Mohlo by vás zajímat: