Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Respirátory 3D tiskem z CIIRC ČVUT

Čtvrtek, 19 Březen 2020 10:01

Tags: 3D tisk | CIIRC | COVID-19 | ČVUT | Koronavirus | Respirátory

3D tisk respirator-2012Model re­spi­rá­to­ru pro 3D tisk je před do­kon­če­ním. Tis­ko­vá data bude možné za­slat kam­ko­liv. Na ČVUT do­kon­ču­jí tis­ko­vá da­ta pro vý­ro­bu re­spi­rá­to­rů na 3D tis­kár­nách. Jsou po­u­ži­tel­né opa­ko­va­ně a šetří ma­te­ri­ál fil­trů. Vý­voj re­spi­rá­to­rů za­čal na Čes­kém in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC) ČVUT ve čtvr­tek 12. břez­na 2020 a na sta­ros­ti jej má Ale­xan­dr La­za­rov. Musí se za­jis­tit, aby re­spi­rá­tor přes­ně se­děl na ob­li­če­ji a aby fil­try do­lé­ha­ly. Rych­los­tí tisku a chla­ze­ní se ov­liv­ňu­je, jak bude ma­te­ri­ál pruž­ný, nebo pev­ný. Re­spi­rá­to­ry bude mož­né tisk­nout na pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­kár­nách s tech­no­lo­gií SLS.

V re­pub­li­ce je jich podle zprá­vy na webu ČVUT osm a té­měř všech­ny už své vý­rob­ní ka­pa­ci­ty na­bíd­ly. V re­pub­li­ce je do­sta­tek ma­te­ri­á­lu na vý­ro­bu ma­sek re­spi­rá­to­rů, těs­ně­ní i fil­trů. Tisk by se mohl ro­ze­běh­nout kon­cem týdne, až bu­dou ho­to­vá po­třeb­ná schvá­le­ní na těs­nost masek.
Počet 3D SLS tis­ká­ren se naší re­dak­ci zdá po­ně­kud pod­hod­no­ce­ný, zřej­mě jde jen o úda­je jed­né fi­rem­ní znač­ky, mož­ná by se moh­li ozvat uži­va­te­lé a de­a­le­ři, kteří SLS tis­kár­ny po­u­ží­va­jí nebo na­bí­ze­jí. Data z CII­R­Cu by moh­la být k dis­po­zi­ci všem, kdo 3D tis­kár­ny SLS po­u­ží­va­jí.
Více informací na www.ciirc.cvut.cz nebo facebook.com/vedaonair.


Mohlo by vás zajímat: