Google překladač: English Deutsch

GPU Nvidia zrychluje export z Adobe Premiere Pro

Autor článku: NVIDIA   

Tags: Adobe | Export | GeForce | GPU | Nvidia | Premiere Pro | Quadro RTX | Videa

premiere-2021S ros­tou­cím ob­je­mem práce z do­mo­va při­bý­vá nut­nost řešit sdí­le­ní práce a ob­sa­hu s ko­le­gy a zá­kaz­ní­ky. Vý­jim­kou nej­sou ani video edi­to­ři, kteří často vy­u­ží­va­jí vlast­ní zá­bě­ry nebo kre­a­tiv­ně pra­cu­jí s ob­sa­hem za­kou­pe­ným na foto a vi­deo­ban­kách. V nej­no­vě­ji do­stup­né verzi Adobe Pre­mie­re Pro do­sta­nou tvůr­ci k dis­po­zi­ci vy­lep­še­né funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí mož­nos­ti je­jich GPU. Pre­mie­re Pro ve verzi 14.2 ušet­ří znač­né množ­ství času s novým kódo­vá­ním ak­ce­le­ro­va­ným po­mo­cí GPU. Spo­leč­nos­ti Adobe a Nvi­dia spo­leč­ně op­ti­ma­li­zo­va­ly Pre­mie­re Pro tak, aby do­ká­za­la vy­u­žít ve­sta­vě­ný hard­wa­ro­vý Nvi­dia kodér, kte­rým dis­po­nu­jí GPU Nvi­dia Quadro a Ge­For­ce.

Edi­to­ři se díky tomu mo­hou těšit až na pě­ti­ná­sob­né urych­le­ní ex­por­tu videí ve vy­so­kém roz­li­še­ní a vy­u­ži­tí po­pu­lár­ních ko­de­ků H.264 nebo H.265/HEVC v po­rov­ná­ní s vy­u­ži­tím sa­mot­né­ho CPU. Méně času strá­ve­né­ho s ex­por­tem zna­me­ná jeho úspo­ru pro sa­mot­nou práci s úpra­va­mi ob­sa­hu a rych­lej­ší do­kon­če­ní pro­jek­tu.
Sa­mot­ný kodér do­znal v nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci GPU Nvi­dia Ge­For­ce and Quadro RTX úprav, které vy­lep­šu­jí kva­li­tu kódo­vá­ní a účin­nost.
Pro srov­ná­ní, hu­deb­ní video na ob­ráz­ku níže je dlou­hé 3 mi­nu­ty a 9 vte­řin. Při soft­wa­ro­vém kódo­vá­ní na no­te­boo­ku s Intel Core i9-9750H by tento pro­ces za­bral 3 mi­nu­ty a 48 sekund. S vy­u­ži­tím hard­wa­ro­vé­ho ko­dé­ru Nvi­dia na Ge­For­ce RTX 2060 Max-Q je ex­port možné pro­vést za při­bliž­ně jednu pě­ti­nu, tedy pou­hých 47 vteřin.

Export videa z Premiere Pro-2021

Hard­wa­ro­vý kodér Nvi­dia také urych­lu­je ex­por­to­vá­ní videa v Adobe Me­dia En­co­der, After Ef­fects a Au­di­ti­on. Kódo­vá­ní vi­dea se za­řa­zu­je do se­zna­mu funk­cí Pre­mie­re Pro, mezi něž pa­tří ak­ce­le­ro­va­né video efek­ty po­mo­cí CUDA a Auto Refra­me vy­u­ží­va­jí­cí AI ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU.
V nej­no­věj­ší verzi při­chá­zí také pod­po­ra pro Pro­Res RAW spo­leč­nos­ti Apple v Pre­mie­re Pro a After Ef­fects. Po­pr­vé budou moci video edi­to­ři a tvůr­ci po­hyb­li­vé gra­fi­ky im­por­to­vat a edi­to­vat Pro­Res RAW sou­bo­ry ve Win­dows bez nut­nos­ti tran­skódo­vá­ní. Tuto funk­ci po­há­ní CUDA a je tedy do­stup­ná pouze na GPU Nvi­dia.


Mohlo by vás zajímat: