Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rockwell a NVIDIA se podílejí na vývoji autonomních mobilních robotů

Pátek, 07 Červen 2024 12:46

Tags: AMR | Nvidia | Robotika | Rockwell Automation | Spolupráce | Umělá inteligence

FactoryTalk-Emulate3D-2423Rock­well Au­to­mati­on ozna­mu­je další spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia s cílem pod­po­řit vývoj bez­peč­něj­ších a in­te­li­gent­něj­ších prů­mys­lo­vých mo­bil­ních ro­bo­tů s umě­lou in­te­li­gen­cí (AI). Za­čát­kem to­ho­to roku Rock­well ozná­mil po­kra­ču­jí­cí spo­lu­prá­ci s fir­mou Nvi­dia s cílem zvý­šit roz­sah a pů­sob­nost umělé in­te­li­gen­ce ve vý­ro­bě. Spo­lu­prá­ce se nyní roz­ši­řu­je o ro­bo­ti­ku a po­má­há pod­po­řit vy­u­ži­tí AI v au­to­nom­ních mo­bil­ních ro­bo­tech (AMR) s cílem zvý­šit výkon a efek­ti­vi­tu.

Rock­well při­ná­ší AMR a apli­ka­ce pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by prů­mys­lo­vým zá­kaz­ní­kům, kteří usi­lu­jí o zvý­še­ní efek­ti­vi­ty ve svých to­vár­nách. Díky in­te­gra­ci ro­bo­tic­ké plat­for­my Nvi­dia Isaac tak po­mů­že uvol­nit dosud ne­re­a­li­zo­va­ný po­ten­ci­ál v této ob­las­ti.

Rock­well také po­kra­ču­je v práci na in­te­gra­ci apli­kač­ních pro­gra­mo­vých roz­hra­ní (API) Nvi­dia Omni­ver­se Cloud se svým soft­wa­rem Emu­la­te3D, který uži­va­te­lům při­ná­ší in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu dat, živou spo­lu­prá­ci a fo­to­re­a­lis­tic­ké gra­fic­ké vy­kres­lo­vá­ní pro na­vr­ho­vá­ní, vy­tvá­ře­ní a pro­vo­zo­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat vý­rob­ních sys­té­mů v prů­mys­lo­vém mě­řít­ku.

Podle ne­dáv­no zve­řej­ně­né zprá­vy „State of Smart Ma­nu­fac­tu­ring Re­port“ se umělá in­te­li­gen­ce řadí na první místo mezi funk­ce­mi, které podle vý­rob­ců při­ne­sou nej­vět­ší ob­chod­ní vý­sled­ky. Ve sku­teč­nos­ti 83 % vý­rob­ců oče­ká­vá, že v roce 2024 bude ve svých pro­vo­zech vy­u­ží­vat ge­ne­ra­tiv­ní AI. V rámci této spo­lu­prá­ce je nyní sou­čás­tí sítě part­ne­rů Rock­well Au­to­mati­on Part­ner­Ne­twork i Nvi­dia, takže zá­kaz­ní­ci Rock­wellu mají k dis­po­zi­ci více apli­ka­cí, které jim po­mo­hou zvý­šit odol­nost, agi­li­tu a udr­ži­tel­nost je­jich pro­vo­zu.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.rockwellautomation.com.

 


Mohlo by vás zajímat: