Google překladač: English Deutsch

Webinář 5osé obrábění s Tebisem

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 5osé | CAD/CAM | MCAE Systems | Obrábění Strojírenství | Tebis

MCAE-5ose-webinar-2023MCAE Sys­tems zve zá­jem­ce 10. červ­na 2020 od 9:30 na ho­di­no­vý bez­plat­ný in­ter­ne­to­vý webi­nář, během kte­ré­ho před­sta­ví mož­nos­ti, jak jed­no­du­še, rych­le a spo­leh­li­vě vy­u­ží­vat 5osé ob­rá­bě­ní. Jak co nej­rych­le­ji a nej­přes­ně­ji vy­ro­bit z CAD dat ho­to­vý díl je dnes vel­kou vý­zvou. V CAD/CAM soft­wa­ru Tebis je kla­den znač­ný důraz na kva­li­tu ob­ro­be­ných ploch a bez­peč­nost ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Mo­der­ní ná­stro­je jako např. sou­deč­ko­vé a čoč­ko­vé frézy v kom­bi­na­ci s 5osý­mi stra­te­gi­e­mi umož­ní zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu při vyšší kva­li­tě po­vrchu.

Pre­zen­ta­ce ukáže jak pro­duk­tiv­ně­ji vy­u­žít ob­rá­bě­cí stro­je po­mo­cí 5o­sé­ho sou­vis­lé­ho ob­rá­bě­ní v soft­wa­ru Tebis.
Do­ko­na­lé a bez­ko­liz­ní dráhy jsou Te­bi­su stan­dar­dem, nejen díky di­gi­tál­ním ko­pi­ím vý­rob­ní­ho vy­ba­ve­ní – stro­jům, ná­stro­jům, upí­na­cím prv­kům atd. V kaž­dém oka­mži­ku v Te­bi­su má uži­va­tel tvor­bu NC dráhy pod kon­t­ro­lou.

Během to­ho­to webi­ná­ře tech­ni­ci MCAE před­ve­dou, jaké mož­nos­ti na­bí­zí 5osé ob­rá­bě­ní v po­dá­ní CAD/CAM soft­wa­ru Tebis. V ukáz­kách uvi­dí­te, jak snad­no a efek­tiv­ně mů­že­te vy­tvo­řit dráhy pro kom­plex­ní ob­rob­ky. Zjis­tí­te, jak mů­že­te ge­ne­ro­vat tech­no­lo­gic­ky do­ko­na­lé dráhy. Bude uká­zá­no, jak s Te­bi­s­em vy­tvá­řet NC dráhy pro za­jiš­tě­ní bez­ko­liz­ní­ho prů­bě­hu ob­rá­bě­ní. Do­zví­te se, jak nové funk­ce 5o­sé­ho ob­rá­bě­ní Tebis po­má­ha­jí vý­raz­ně zkrá­tit čas vý­ro­by a uve­de­ní sou­čás­ti na trh.

Webi­nář 5osé ob­rá­bě­ní s Te­bi­s­em

10. červ­na 2020 od 9:30 – 10:30 hod.

RE­GIS­TRUJ­TE SE ZDE

S 5osým ob­rá­bě­ním Tebis mů­že­te do­sáh­nout špič­ko­vé­ho po­vrchu v krát­kém čase.
Pře­svědč­te se sami!


Mohlo by vás zajímat: