Minerva
Google překladač: English Deutsch

M.​Zuiko Di­gi­tal ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO a E-M1X fir­m­ware s in­te­li­gent­ní de­tek­cí ptáků

Autor článku: Olympus   

Tags: De­tek­ce ptáků | Di­gi­tal | E-M1X | ED 150-400 mm | F4.5 | Fir­m­ware | IS PRO | M.​Zuiko | Olympus | TC1.25x

LENSES EZ-M1540 PRO white  Product-2047No­vin­ky před­sta­ve­né 17. lis­to­pa­du 2020 byly dlou­ho oče­ká­va­né zejmé­na mezi fo­to­gra­fy di­vo­ké pří­ro­dy a ou­t­do­o­ro­vých spor­tů. Ob­jek­tiv Olym­pus M.​Zuiko Di­gi­tal ED 150–400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO je do­kon­čen a při­pra­ven k na­sa­ze­ní. Tento pro­fe­si­o­nál­ní te­le­ob­jek­tiv s vy­so­kým roz­li­še­ním je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným 1,25x te­le­kon­ver­to­rem a po­krý­vá ši­ro­kou škálu oh­nis­ko­vých vzdá­le­nos­tí ekvi­va­lent­ní 300–1000 mm. V kom­bi­na­ci s vo­li­tel­ným te­le­kon­ver­to­rem M.​Zuiko Di­gi­tal 2x MC-20 je možné do­sáh­nout oh­nis­ka až 2000 mm.

Ob­jek­tiv je za­lo­žen na stan­dar­du Micro Four Thi­rds a je vy­ba­ven vy­so­ce vý­kon­ným 5osým sta­bi­li­zá­to­rem ob­ra­zu. Spolu s E-M1X po­sky­tu­je nej­vý­kon­něj­ší sta­bi­li­za­ci na trhu, totiž 8 EV kroků, což je ide­ál­ní pro fo­ce­ní s dlou­hý­mi oh­nis­ky z ruky. Tento uni­kát­ní ob­jek­tiv bude v pro­de­ji kon­cem ledna 2021.

Aby mohli ma­ji­te­lé E-M1X plně vy­u­žít po­ten­ci­ál no­vé­ho su­per­te­le­ob­jek­ti­vu a dal­ších ob­jek­ti­vů M.​Zuiko, byl vy­lep­šen také fir­m­ware sa­mot­né­ho fo­to­a­pa­rá­tu. K in­te­li­gent­ní de­tek­ci ob­jek­tů AF (In­te­li­gent sub­ject trac­king AF) vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gií Deep Lear­ning, (za­lo­že­né na AI), byla při­dá­na nově de­tek­ce ptáků. Díky této nové funk­ci fo­to­a­pa­rát au­to­ma­tic­ky upřed­nostňuje de­tek­ci pta­čí­ho oka pro za­ostře­ní a jeho sle­do­vá­ní. Fo­to­graf se tak může plně sou­stře­dit na sa­mot­nou kom­po­zi­ci sním­ku, ni­ko­liv na za­ost­řo­vá­ní. Nový fir­m­ware ob­sa­hu­je další funkč­ní vy­lep­še­ní, na­pří­klad vý­stup RAW videa, který vy­ža­du­jí pro­fe­si­o­nál­ní video pro­duk­ce. Fir­m­ware bude k dis­po­zi­ci od 3. pro­sin­ce 2020.
Nejnovější technické údaje naleznete na webových stránkách www.olympus.cz.


Mohlo by vás zajímat: