Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Olympus opět spouští produktová školení

Čtvrtek, 18 Červen 2020 13:17

Tags: Fotoaparáty | Olympus | OM-D | Pen | Školení | Vzdělávání

POlympus-2025o nu­ce­né pauze za­vi­ně­né opat­ře­ní­mi proti ší­ře­ní Covid-19 spo­leč­nost Olym­pus opět spouš­tí ob­lí­be­ná pro­duk­to­vá ško­le­ní za­mě­ře­ná zvlášť na fo­to­a­pa­rá­ty PEN a OM-D ve svém praž­ském sídle. Pokud se tedy chce­te na­u­čit svůj fo­to­a­pa­rát do­ko­na­le ovlá­dat, ne­vá­hej­te se při­hlá­sit. Pro členy klubu Můj Olym­pus jsou ško­le­ní zcela zdar­ma. Přes­to­že fo­to­a­pa­rá­ty Olym­pus patří k ab­so­lut­ní svě­to­vé špič­ce a udá­va­jí trend ve své oboru, v Olym­pu­su si uvě­do­mu­jí, že ani ten nej­lep­ší fo­to­a­pa­rát není zá­ru­kou toho, že je­jich ma­ji­tel bude au­to­ma­tic­ky skvě­lým fo­to­gra­fem. K tomu je za­po­tře­bí na­u­čit se foto tech­ni­ku dobře ovlá­dat a mít ale­spoň zá­klad­ní fo­to­gra­fic­ké zna­los­ti.

Proto Olym­pus na­bí­zí mož­nost ab­sol­vo­vat pro­duk­to­vá ško­le­ní a worksho­py za­mě­ře­né spe­ci­ál­ně na práci se svými fo­to­a­pa­rá­ty. Po­řa­da­te­lé věří, že ško­le­ní při­ne­sou účast­ní­kům ještě více ra­dos­ti z fo­to­gra­fo­vá­ní.

Ter­mí­ny nej­bliž­ších akcí:
23. 6. 2020      Praha / Zá­kla­dy práce s fo­to­a­pa­rá­ty PEN
21. 7. 2020      Praha / Zá­kla­dy práce s fo­to­a­pa­rá­ty OM-D
15. 9. 2020      Praha / Zá­kla­dy práce s fo­to­a­pa­rá­ty PEN
22. 9. 2020      Praha / Pro­fe­si­o­nál­ní OM-D do de­tai­lu
6. 10. 2020      Praha / Zá­kla­dy práce s fo­to­a­pa­rá­ty OM-D

Akce se ko­na­jí v kon­gre­so­vé sálu Olym­pu­su v Praze.

Bliž­ší in­for­ma­ce o pro­duk­to­vých ško­le­ních, kur­zech a worksho­pech na­lez­ne­te na www.mujolympus.cz.


Mohlo by vás zajímat: