Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OM Digital Solutions Corporation zahájila činnost

Úterý, 05 Leden 2021 22:55

Tags: Dalekohledy | Fotoaparáty | Olympus | Společnost | Spotřební zboží | Záznamníky

OM Digital Solutions brand heritage-1-2101Svoji čin­nost za­há­ji­la 1. ledna 2021 spo­leč­nost OM Di­gi­tal So­lu­ti­ons Cor­po­rati­on, která bude i na­dá­le po­sky­to­vat spo­třeb­ní zboží, které dříve vy­rá­bě­la a pro­dá­va­la spo­leč­nost Olym­pus. Pre­zi­den­tem a vý­kon­ným ře­di­te­lem nové spo­leč­nos­ti byl jme­no­ván Shi­ge­mi Su­gi­mo­to, bý­va­lý ve­dou­cí fo­to­gra­fic­ké di­vi­ze spo­leč­nos­ti Olym­pus. V rámci nové or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry, kdy od­dě­le­ní ří­ze­ní, vý­zku­mu a vý­vo­je, vý­ro­by a pro­de­je fun­gu­jí jako jeden celek, se bude OM Di­gi­tal So­lu­ti­ons Cor­po­rati­on sna­žit na­dá­le zlep­šo­vat služ­by a vy­lep­šo­vat pro­duk­to­vou řadu pro všech­ny mi­lov­ní­ky svých zna­ček včet­ně OM-D, PEN, a Zuiko.

OM Di­gi­tal So­lu­ti­ons Cor­po­rati­on bude i na­dá­le uvá­dět na trh ino­va­tiv­ní pro­duk­ty v ob­las­tech fo­to­a­pa­rá­tů, zvu­ko­vých zá­znam­ní­ků a da­le­ko­hle­dů. Při­tom bude kom­bi­no­vat své zdě­dě­né schop­nos­ti vý­vo­je a vý­ro­by s nej­mo­der­něj­ší­mi di­gi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, aby po­skyt­la nová ře­še­ní, která se roz­ší­ří za hra­ni­ce stá­va­jí­cích pro­duk­tů na trhu. Za­há­je­ní čin­nos­ti nové spo­leč­nos­ti spo­ju­je cí­le­něj­ší a pruž­něj­ší or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ra. Do bu­douc­na to umož­ní svo­bo­du ob­je­vo­vat nové ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti.

Po­za­dí no­vé­ho názvu spo­leč­nos­ti

Pís­me­na „OM“ v názvu spo­leč­nos­ti ztě­lesňují po­zi­ci ná­roč­ných a ob­tíž­ných si­tu­a­cí, a zá­ro­veň zná­zorňují vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů a tech­no­lo­gií. V di­gi­tál­ní éře se „OM“ znovu zro­di­lo jako „OM-D“ a stojí v čele fo­to­gra­fic­ké znač­ky, ja­kož­to řada pr­votříd­ních bez­zr­ca­dlo­vek.

Di­gi­tal So­lu­ti­ons“ sym­bo­li­zu­je smě­řo­vá­ní a od­hod­lá­ní nové spo­leč­nos­ti, která se staví čelem novým vý­zvám di­gi­tál­ní­ho věku; bude se peč­li­vě vě­no­vat fo­to­gra­fic­ké­mu od­vět­ví, stej­ně jako i roz­ši­řo­vat své úsilí za tyto hra­ni­ce.

OM Di­gi­tal So­lu­ti­ons Cor­po­rati­on je vy­so­ce mo­der­ní spo­leč­nost, která po­sky­tu­je ře­še­ní pro­fe­si­o­ná­lům i všem ostat­ním zá­kaz­ní­kům, což jim umožňuje vést pl­něj­ší a bo­hat­ší život.

Profil společnosti

Datum zahájení podnikání 1. ledna 2021
Název společnosti OM Digital Solutions Corporation
Adresa Global Headquarters
Headquarters:
49-3 Takakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-0033, Japan

Sasazuka Office:
Daiwa Sasazuka Tower, 1-50-1 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo 151-0073, Japan

Osaka Office:
Shin-Osaka Brick Bldg., 1-6-1 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0003, Japan
www om-digitalsolutions.com
Výkonný ředitel Shigemi Sugimoto (Výkonný ředitel a prezident)
Obchodní činnost Činnosti zahrnující výrobu a prodej digitálních fotoaparátů (primárně bezzrcadlovek s výměnnými objektivy), výměnných objektivů, zvukových záznamníků, a dalších audio produktů

Názvy společností a produktů uvedených v této zprávě jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich vlastníků.


Mohlo by vás zajímat: