Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault představuje budoucí řízení společnosti

Úterý, 03 Květen 2022 10:13

Tags: Ber­nar­d Char­lès | Char­les Edel­sten­ne | Das­sault Sys­tè­mes | Pas­cal Daloz | Řízení | Společnost

3ds-management-2218Dassault Systèmes před­sta­vu­je svou bu­dou­cí or­ga­ni­za­ci ří­ze­ní spo­leč­nos­ti před plá­no­va­nou změ­nou 9. ledna 2023, kdy před­se­da správ­ní rady Char­les Edel­sten­ne do­sáh­ne věku od­cho­du do dů­cho­du, jak je sta­no­ve­no ve sta­no­vách spo­leč­nos­ti. Na za­se­dá­ní 26. dubna 2022 před­sta­ven­stvo spo­leč­nos­ti na do­po­ru­če­ní vý­bo­ru pro odměňování a jme­no­vá­ní for­ma­li­zo­va­lo další kroky plánu nástup­nic­tví, který byl peč­li­vě vy­pra­co­vá­ván po dobu ně­ko­li­ka let v sou­la­du s dlou­ho­do­bou stra­te­gií Das­sault Sys­tè­mes:

  • Před­sta­ven­stvo do­po­ru­ču­je řádné valné hro­ma­dě ak­ci­o­ná­řů, která se bude konat 19. květ­na 2022, ob­no­vit funkč­ní ob­do­bí Char­le­se Edel­sten­na, Ber­nar­da Char­lè­se a Pas­ca­la Da­lo­ze, které vy­pr­ší k to­mu­to dni.
  • Pokud budou tato funkč­ní ob­do­bí ob­no­ve­na, před­sta­ven­stvo, které bude svo­lá­no na závěr valné hro­ma­dy dne 19. květ­na 2022, roz­hod­ne o:
    • pro­dlou­že­ní funkč­ní­ho ob­do­bí Char­le­se Edel­sten­na jako před­se­dy před­sta­ven­stva do 9. ledna 2023, po kte­rém zů­sta­ne ře­di­te­lem a stane se čest­ným před­se­dou.
    • Ob­no­ve­ní funkč­ní­ho ob­do­bí Ber­nar­da Char­lèse, mís­to­před­se­dy před­sta­ven­stva a vý­kon­né­ho ře­di­te­le, do 9. ledna 2023, po kte­rém se stane před­se­dou a vý­kon­ným ře­di­te­lem. Ber­nard Char­lès byl jme­no­ván mís­to­před­se­dou před­sta­ven­stva v roce 2016.
    • Jme­no­vá­ní Pas­ca­la Da­lo­ze do funk­ce Di­rec­teur Gé­né­ral Délé­gué s účin­nos­tí od 9. ledna 2023.

V roce 2020 byl Pas­cal Daloz jme­no­ván pro­voz­ním a fi­nanč­ním ře­di­te­lem a v této funk­ci vede vý­kon­ný výbor pro pro­voz. Od ledna 2022 je Rou­ven Berg­mann vý­kon­ným vi­ce­pre­zi­den­tem a fi­nanč­ním ře­di­te­lem, což umožňuje Pas­ca­lu Da­lo­zo­vi sou­stře­dit se na své po­slá­ní pro­voz­ní­ho ře­di­te­le. Pas­cal Daloz je rov­něž čle­nem před­sta­ven­stva Das­sault Sys­tè­mes.

Lau­ren­ce Dau­res-Lescourret, ne­zá­vis­lá ře­di­tel­ka a před­sed­ky­ně vý­bo­ru pro odměňování a no­mi­na­ce, byla 15. břez­na 2022 jme­no­vá­na ve­dou­cí ne­zá­vis­lou ře­di­tel­kou. Jejím úko­lem je or­ga­ni­zo­vat práci ne­zá­vis­lých ře­di­te­lů, or­ga­ni­zo­vat hod­no­ce­ní čin­nos­ti před­sta­ven­stva a před­chá­zet pří­pad­ným stře­tům zájmů tý­ka­jí­cích se ře­di­te­lů a řídit je.

Více in­for­ma­cí o Das­sault Sys­tè­mes na­jde­te na www.3ds.com.


Mohlo by vás zajímat: