Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VLP and Partners si vybírá platformu 3DEXPERIENCE

Čtvrtek, 08 Únor 2024 23:54

Tags: 3DEXPERIENCE | Cloud | Das­sault Sys­tè­mes | Stavebnictví | VLO and Partners

3DEXPERIENCE platfom-2406Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že VLP and Part­ners, ital­ská sta­veb­ní in­že­nýr­ská firma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých fasád a oce­lo­vých kon­struk­cí, vy­u­ží­vá k ří­ze­ní roz­sáh­lých a stále slo­ži­těj­ších ar­chi­tek­to­nic­kých pro­jek­tů plat­for­mu 3D­Ex­pe­ri­en­ce v clou­du od Das­sault Sys­tè­mes. VLP and Part­ners na­bí­ze­jí zú­čast­ně­ným stra­nám pro­jek­tu větší fle­xi­bi­li­tu a sou­čas­ný pří­stup ke sta­veb­ním datům v re­ál­ném čase v kon­tex­tu 3D mo­de­lu.

Díky tomu mohou na­vr­ho­vat slo­ži­té po­vrchy s vy­so­kou kva­li­tou a přes­nos­tí, efek­tiv­ně spra­vo­vat ná­vrhy budov a při spo­lu­prá­ci vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní dvoj­ča­ta.

VLP and Part­ners tvoří in­že­ný­ři a ar­chi­tek­ti spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na 3D mo­de­lo­vá­ní a také sta­veb­ní in­že­ný­ři za­bý­va­jí­cí se vý­po­čty te­pel­ných, oce­lo­vých a fa­sád­ních plášťů. Chtě­li zkrá­tit zdlou­ha­vé po­stu­py spo­je­né s vy­pra­co­vá­ním pro­jek­tu a při­spět k tvor­bě zá­vě­so­vých stěn nové ge­ne­ra­ce, výš­ko­vých budov a dal­ších kon­struk­cí, které mají stále slo­ži­těj­ší ge­o­me­t­rii, vy­u­ži­tím nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro na­vr­ho­vá­ní fasád. Dal­ší­mi po­tře­ba­mi bylo op­ti­ma­li­zo­vat po­ža­dav­ky na vý­ro­bu, znovu po­u­žít před­cho­zí mo­de­ly a vý­kre­sy a najít ino­va­tiv­ní ře­še­ní při za­cho­vá­ní níz­kých ná­kla­dů.

Po le­tech po­u­ží­vá­ní ná­vr­ho­vých apli­ka­cí Das­sault Sys­tè­mes za­ča­la VLP and Part­ners vy­u­ží­vat zku­še­nos­ti s obo­ro­vým ře­še­ním „Od zku­še­nos­tí ke kon­struk­ci“ za­lo­že­ným na plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce, které umo­ž­ňuje spra­vo­vat ná­vrhy a pro­jek­ty v jed­not­ném vir­tu­ál­ním pro­stře­dí a spo­leč­ně řešit ja­ký­ko­li typ ar­chi­tek­to­nic­ké a in­že­nýr­ské výzvy.


Mohlo by vás zajímat: