Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

JLR a Dassault rozšiřují partnerství

Středa, 22 Květen 2024 10:27

Tags: 3DEXPERIENCE | Das­sault Sys­tè­mes | JLR | Partnerství | Virtuální dvojčata

JLR-front 34-2421Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že pro­dlou­ži­la dlou­ho­do­bé stra­te­gic­ké part­ner­ství s automobilkou Ja­gu­ar Land Ro­ver (JLR) o pět let, čímž před­zna­me­na­la novou éru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v au­to­mo­bil­ce, která po­ve­de ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, spo­lu­prá­ci v ob­las­ti ino­va­cí a udr­ži­tel­nos­ti v celém pod­ni­ku. JLR po­kra­ču­je v ce­lo­svě­to­vém na­sa­zo­vá­ní plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce od Das­sault Sys­tè­mes, která pod­po­ru­je kom­plex­ní vývoj všech je­jích mo­der­ních lu­xus­ních vo­zi­del.

Více než 18 000 uži­va­te­lů ve všech ob­las­tech pod­ni­ká­ní JLR a do­da­va­te­lů bude vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní dvoj­ča­ta ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, zlep­še­ní ří­ze­ní vý­ro­by, úspo­ře času a sní­že­ní plýtvá­ní a ná­kla­dů.

Roz­hod­nu­tí JLR na­sa­dit plat­for­mu 3D­Ex­pe­ri­en­ce v ta­ko­vém roz­sa­hu dále po­tvr­zu­je roli, kte­rou Das­sault Sys­tè­mes hraje v úsilí JLR o dobré a od­po­věd­né pod­ni­ká­ní v od­vět­ví, které vy­ža­du­je vy­so­kou úroveň do­ko­na­los­ti a per­so­na­li­za­ce.

JLR může vy­u­ží­vat celé port­fo­lio ře­še­ní od Das­sault Sys­tè­mes v ob­las­ti do­pra­vy a mo­bi­li­ty za­lo­že­né na plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce, a to jak v pro­stře­dí pod­ni­ku, tak v clou­du. Její týmy za­bý­va­jí­cí se ná­pa­dy, po­ža­dav­ky, mo­de­lo­vým sys­té­mo­vým in­že­nýr­stvím, po­čí­ta­čo­vým na­vr­ho­vá­ním a vý­ro­bou, stej­ně jako její hod­no­to­vý ře­tě­zec, budou pro­po­je­ny v jed­nom spo­leč­ném vir­tu­ál­ním pro­stře­dí a budou vy­u­ží­vat zna­los­ti a know-how. To vy­tvá­ří hod­no­tu, která umož­ní za­měst­nan­cům JLR sou­stře­dit se na vy­so­ce kva­lit­ní úkoly a zá­ro­veň jim umož­ní roz­ví­jet se v per­spek­tiv­ních ro­lích.


Mohlo by vás zajímat: