Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic je jednou z nejlépe řízených společností na Slovensku

Autor článku: Sygic   
Pondělí, 19 Prosinec 2022 17:55

Tags: Ocenění | Společnost | Štefan Jančiga | Sygic

StefanJanciga Sygic-2251Spo­leč­nost Sygic byla oce­ně­na cer­ti­fi­ká­tem Slo­va­kia Best Ma­naged Com­pa­ny 2022, který udě­lu­je sku­pi­na De­lo­it­te. Tento úspěch si při­pi­su­je na zá­kla­dě hod­no­ce­ní stra­te­gie, pro­duk­ti­vi­ty, ino­va­cí, fi­rem­ní kul­tu­ry, ří­ze­ní a fi­nanč­ních vý­sled­ků. Spo­leč­nost Sygic se v pro­gra­mu ocit­la po boku dal­ších firem se slo­ven­ský­mi nebo česko-slo­ven­ský­mi vlast­nic­ký­mi struk­tu­ra­mi. Po­ro­tu na spo­leč­nos­ti za­u­ja­la její stra­te­gie, fi­rem­ní kul­tu­ra a ino­va­tiv­nost.

Ma­jo­rit­ním ak­ci­o­ná­řem spo­leč­nos­ti Sygic je W. A. G. Pa­y­ment so­lu­ti­ons (Eu­rowag), která je jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích in­te­gro­va­ných plat­fo­rem pro plat­by a mo­bi­li­tu v Ev­ro­pě.
Oce­ně­ní pře­vzal Šte­fan Jan­či­ga, Ma­na­ging Di­rec­tor for Sygic Na­vi­gati­on (na fo­to­gra­fii).


Mohlo by vás zajímat: