Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Innomotics – nová značka světového dodavatele motorů

Úterý, 11 Červenec 2023 13:44

Tags: Innomotics | Motory | Pohony | Siemens | Společnost

innomotics-logo-2328In­no­mo­tics za­há­ji­la v Ně­mec­ku čin­nost jako sa­mo­stat­ně ří­ze­ný práv­ní sub­jekt k 1. čer­ven­ci 2023. Jako do­da­va­tel mo­to­rů a vel­kých po­ho­nů tak za­střešu­je port­fo­lio od níz­ko­na­pě­ťo­vých až po vy­so­ko­na­pě­ťo­vé mo­to­ry, pře­vo­dov­ky, mě­ni­če střed­ní­ho na­pě­tí a mo­to­ro­vé hří­de­le či pro­jek­to­vou a ser­vis­ní čin­nost sou­vi­se­jí­cí s tě­mi­to pro­duk­ty. Pro­voz­ní ústře­dí spo­leč­nos­ti se na­chá­zí v ně­mec­kém No­rim­ber­ku.

Vy­čle­ně­ní ak­ti­vit v Ně­mec­ku již bylo do­kon­če­no a ce­lo­svě­to­vě by měl být celý pro­ces z velké části za­vr­šen do za­čát­ku no­vé­ho fiskál­ní­ho roku, tj. do 1. října 2023. In­no­mo­tics bude do bu­douc­na za­hr­no­vat ob­chod­ní ak­ti­vi­ty do­sa­vad­ních jed­no­tek Large Dri­ves Ap­pli­cati­ons a Di­gi­tal In­dustries a sa­mo­stat­ně ří­ze­ných spo­leč­nos­tí Si­e­mens Sy­ka­tec a Weiss Spin­del­tech­no­lo­gie. In­no­mo­tics za­měst­ná­vá po celém světě zhru­ba 15 tisíc lidí, kteří před­sta­vu­jí po­ten­ci­ál pro další růst, a za­jiš­ťu­jí tak bu­dou­cí úspěch spo­leč­nos­ti jako ino­vá­tor­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na trhu s mo­to­ry a vel­ký­mi po­ho­ny.

innomotics-new green-2328

V rámci no­vé­ho uspo­řá­dá­ní jako sa­mo­stat­ně ří­ze­né­ho práv­ní­ho sub­jek­tu před­sta­vi­la In­no­mo­tics i nové fi­rem­ní logo. Nová znač­ka klade důraz na za­mě­ře­ní na tech­no­lo­gie a ino­va­ce a zá­ro­veň na tým lidí, kteří pro ni pra­cu­jí. Kromě toho má díky nové image znač­ky „Time for a new green“ dobrou po­zi­ci utvá­řet a vy­u­ží­vat klí­čo­vé tren­dy na trhu, tj. de­kar­bo­ni­za­ci a di­gi­ta­li­za­ci.

Port­fo­lio In­no­mo­tics za­hr­nu­je pro­duk­ty, sys­témy, kom­plet­ní ře­še­ní a služ­by. Zá­kaz­ní­kům po­má­há zvy­šo­vat úroveň účin­nos­ti je­jich zá­vo­dů, efek­tiv­ně­ji vy­u­ží­vat tato ak­ti­va, a tím sni­žo­vat emise a še­t­řit cenné zdro­je. Tato na­bíd­ka platí nejen pro nové zá­vo­dy, ale i pro ob­last údrž­by, oprav či mo­der­ni­za­ce stá­va­jí­cích za­ří­ze­ní. Díky těmto mož­nos­tem mohou zá­kaz­ní­ci z nej­růz­něj­ších prů­mys­lo­vých od­vět­ví zvy­šo­vat ener­ge­tic­kou účin­nost, sni­žo­vat emise skle­ní­ko­vých plynů a mi­ni­ma­li­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu svých pro­vo­zů.

In­no­mo­tics bude navíc v bu­douc­nu úzce spo­lu­pra­co­vat i s dal­ší­mi pod­ni­ky v rámci kon­cer­nu Si­e­mens, na­pří­klad v po­do­bě pro­duk­to­vých part­ner­ství v ob­las­ti tech­no­lo­gií, vý­vo­je a pro­de­je nebo v rámci do­da­va­tel­sko­‑ser­vis­ních smluv.

Nová znač­ka před­sta­vu­je snahu In­no­mo­tics být před­ním ino­vá­to­rem v ob­las­ti mo­to­rů a vel­kých po­ho­nů. Vy­so­ce účin­ný­mi elek­tric­ký­mi sys­témy vel­kých po­ho­nů může na­hra­dit kon­venč­ní sys­témy, které nejsou tolik udr­ži­tel­né. Takto může zá­kaz­ní­kům po­mo­ci sni­žo­vat emise skle­ní­ko­vých plynů, a to zejmé­na v ob­las­tech, kde ještě dnes vzni­ka­jí velmi vy­so­ké emise uh­lí­ku. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti In­no­mo­tics Mi­cha­el Re­ichle vidí po­ten­ci­ál růstu v ob­las­ti vý­vo­je, jako je na­pří­klad vý­ro­ba vo­dí­ku, roz­vo­dy ener­gie na pev­ni­ně pro po­břež­ní plo­ši­ny a lodě, nebo v mo­der­ní ob­las­ti vo­do­hos­po­dář­ství.

innomotics-REiM-2328

In­no­mo­tics se spe­ci­a­li­zu­je na vý­ro­bu mo­to­rů a elek­tric­kých sys­té­mů pro velké po­ho­ny. Název In­no­mo­tics v sobě spo­ju­je pří­slib ino­va­tiv­ní síly, spo­leh­li­vost a zku­še­nos­ti a dů­vě­ry­hod­nost zís­ka­né za 150 let praxe ve vý­ro­bě elek­tro­mo­to­rů a mě­ni­čů. Toto úsilí se od­rá­ží i ve slo­ga­nu spo­leč­nos­ti: „Re­de­fi­ning re­li­a­ble mo­ti­on for a bet­ter to­mor­row“ (Nová de­fi­ni­ce spo­leh­li­vé­ho po­hy­bu pro lepší zí­t­řek).Mohlo by vás zajímat: