Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESI Group přispívá k zalesnění planety výsadbou

Čtvrtek, 28 Leden 2021 17:50

Tags: CSR | ESI Group | Společnost | Výsadba | Zalesněn

reforestaction-hp-2105ESI Group při­spě­je do roku 2025 k opě­tov­né­mu za­les­ňo­vá­ní pla­ne­ty vý­sad­bou 10 000 stro­mů. Do konce pro­bí­ha­jí­cí­ho roku za­sa­dí zá­kaz­ní­ci a za­měst­nan­ci spo­leč­nos­ti ESI ně­ko­lik tisíc stro­mů díky pro­gra­mu, který pro­vo­zu­je spo­leč­nost Re­fo­rest'Acti­on, je­jímž hlav­ním po­slá­ním je ochra­na, ob­no­va a vy­tvá­ře­ní lesů ve Fran­cii a po celém světě, pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů ko­lek­tiv­ní­ho zalesňování.

Každý účast­ník může sle­do­vat vývoj zalesňování a jeho vý­ho­dy v re­ál­ném čase (dopad na klima, bi­o­lo­gic­kou roz­ma­ni­tost, zdra­ví a za­měst­na­nost) na tomto od­ka­zu. Podle Co­rin­ne Ro­me­fort-Rég­nier, ře­di­tel­ky sprá­vy a ří­ze­ní ESI Froup, dává tímto pro­gra­mem opě­tov­né­ho zalesňování ESI Group pří­le­ži­tost svým zá­kaz­ní­kům a za­měst­nan­cům spo­leč­ně se za­vá­zat ke kon­krét­ním opat­ře­ním na za­cho­vá­ní naší pla­ne­ty jed­no­du­chým ges­tem. Cílem je pra­co­vat na kon­t­ro­le a sni­žo­vá­ní uh­lí­ko­vé stopy za účas­ti part­ne­rů v pod­ni­ká­ní.
Tato dů­le­ži­tá akce z hle­dis­ka zá­vaz­ku Spo­le­čen­ské od­po­věd­nos­ti firem (CSR) je v sou­la­du s po­va­hou ak­ti­vit ESI Group. Díky svým ře­še­ním se spo­leč­nost za­vá­za­la po­má­hat svým zá­kaz­ní­kům vy­ví­jet lepší vý­rob­ky a do­sa­ho­vat nej­vyš­ších stan­dar­dů ochra­ny ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, při­čemž vý­znam­ně sni­žu­je od­pa­dy a emise plynů.


Mohlo by vás zajímat: