Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Do EICF 2023 zbývá jen pár dní

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 04 Květen 2023 12:12

Tags: Bregenz | Co-Design | EICF 2023 | ESI Group | Konference | ProCAST

ESI na EICF 2023-2318Tři­cá­tý roč­ník vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Eu­ro­pe­an In­vest­ment Cas­ters’ Fe­de­rati­on ve dnech 7. až 10. květ­na v ra­kous­kém Bre­gen­zu je jed­ním z nej­vět­ších a nej­vý­znam­něj­ších kon­gre­sů v Ev­ro­pě, který se týká prů­mys­lu přes­né­ho lití. Tým od­bor­ní­ků sem vy­sí­lá také ESI Group a účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se s ním zde mohou se­tkat a pro­dis­ku­to­vat své po­ža­dav­ky na od­lit­ky.

ESI Group bude de­mon­stro­vat nej­no­věj­ší apli­ka­ce Pro­Cast, které je­di­neč­ným způ­so­bem umožňují slé­vár­nám pře­ko­nat mnoho pro­blé­mů, jimž čelí při vý­ro­bě. Před­sta­ví svůj pří­stup Co-De­sign, který umožňuje in­že­ný­rům spo­lu­pra­co­vat na vý­vo­ji a vý­ro­bě - tedy sku­teč­ný ná­stroj pro úspo­ru ná­kla­dů a času.

V úterý 9. květ­na po­řá­dá ESI dvě pre­zen­ta­ce Pro­Cast:

  • 11:45 - 12:15 | Track 2 Sessi­on 7 | Foun­d­ry Tech­no­lo­gy
    Ri­zi­ko roz­tr­že­ní za horka a vliv struk­tu­ry zrn u tur­bí­no­vých kol tur­bod­mycha­del po­mo­cí ESI Pro­CAST - Ste­pha­ne Perri­et, Garrett Advan­cing Mo­ti­on
  • 17:00 - 17:30 | Track 2 Sessi­on 9 | CA Pro­cess Mo­del­ling
    Co-De­sign ve vý­ro­bě od­lit­ků - cesta k do­sa­že­ní op­ti­mál­ní­ho ná­vr­hu a efek­tiv­ní vý­ro­by od­lit­ků - Vlas­ti­mil Kolda, ESI Group

 


Mohlo by vás zajímat: