Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Poznačte si do kalendáře ESI Live 2022

Autor článku: ESI Group   
Pondělí, 11 Červenec 2022 23:35

Tags: ESI Group | ESI Live 2022 | Konference | Testování | virtuální prototypy | Výrobky

ESI Live 2022-2228Ve stře­du 21. září 2022 po­řá­dá spo­leč­nost ESI Group ce­lo­svě­to­vou di­gi­tál­ní akci ESI Live 2022, na naše ča­so­vé pás­mo při­pa­dá ča­so­vé roz­me­zí 14:00–16:30. Zís­kej­te ex­klu­ziv­ní pře­hled o tom, co mů­že­te oče­ká­vat, když se po­no­ří­te do pre­zen­ta­cí z mi­nu­lé­ho roku, které uka­zu­jí, jak ně­kte­ří z ESI zá­kaz­ní­ků pra­cu­jí na za­vá­dě­ní udr­ži­tel­ných po­stu­pů (smě­řu­jí­cích ke 100% di­gi­ta­li­za­ci) při vý­vo­ji, vý­ro­bě a pro­vo­zu vý­rob­ků.

Stále více se spo­lé­ha­jí na čí­sel­né re­fe­renč­ní vý­sled­ky z vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů na roz­díl od fy­zic­ké­ho tes­to­vá­ní a sku­teč­ných pro­to­ty­pů.

Při­poj­te se k ve­dou­cím pra­cov­ní­kům, ma­na­že­rům, oso­bám s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí a klí­čo­vým pra­cov­ní­kům v ob­las­ti vý­vo­je pro­duk­tů a pro­gra­mů, vý­ro­by, kva­li­ty, ino­va­cí, udr­ži­tel­nos­ti a vý­zku­mu a vý­vo­je, kteří:

  • Mají kri­tic­ké po­tře­by zkrá­tit čas a sní­žit ná­kla­dy na vývoj
  • Čelí novým tech­no­lo­gic­kým vý­zvám a ros­tou­cí slo­ži­tos­ti vý­ro­by a mon­tá­že
  • Po­tře­bu­jí za­ru­čit pro­vo­zu­schop­nost a pro­duk­ti­vi­tu vý­rob­ků po celou dobu je­jich ži­vot­ní­ho cyklu
  • Jsou nu­ce­ni za­jis­tit sou­lad s před­pi­sy o ži­vot­ním pro­stře­dí a bez­peč­nos­ti

ESI save the date-2228

 


Mohlo by vás zajímat: