Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkejte se s ESI Group na Laval Virtual 2023

Úterý, 07 Březen 2023 12:36

Tags: ESI Group | IC.IDO | Immersion | Laval Virtual | Virtuální realita

esi-in-products-virtualreality-simulation-aeroassembly-2310ESI Group se ve spo­lu­prá­ci s Im­mer­si­on zú­čast­ní 25. roč­ní­ku ve­letr­hu Laval Vir­tu­al a zve zá­jem­ce, aby se při­po­ji­li na stán­ku B11 – hala B ve dnech 12.–14. dubna 2023. Tým od­bor­ní­ků ESI bude před­vá­dět nej­no­věj­ší apli­ka­ce soft­wa­ru ESI IC.​IDO, který je­di­neč­ným způ­so­bem umo­ž­ňu­je kon­struk­té­rům, pro­jek­tan­tům a plá­no­va­čům metod údrž­by vy­hod­no­co­vat a ově­řo­vat in­ter­ak­ce člo­vě­ka s te­pr­ve vy­rá­bě­ný­mi vý­rob­ky během mon­tá­že, in­sta­la­ce, údrž­by a ser­vi­su.

Do­mluv­te si schůzku a pro­dis­ku­tuj­te své po­ža­dav­ky nebo se za­stav­te na stán­ku a pro­hléd­ně­te si živou ukáz­ku.

Sle­duj­te další in­for­ma­ce o účas­ti Esi Group na Laval Vir­tu­al 2023.

 Rezervace schuzky             Pridat do kalendare 


 


Mohlo by vás zajímat: