Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio mění jméno na Arkance Systems

Středa, 24 Březen 2021 15:20

Tags: Ar­kan­ce Sys­tems | Autodesk | BIM | CAD | CAD Studio | CAM | GIS | PLM | Společnost

Arkance-CAD-Studio-2113Společnost CAD Studio patřící do evropské skupiny Arkance mění v rámci pokračující integrace od dubna své jméno na Arkance Systems. Spo­leč­nost CAD Stu­dio, nej­vět­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný do­da­va­tel CAD, CAM, GIS a BIM ře­še­ní ve střed­ní Ev­ro­pě, pů­so­bí na trhu již přes 30 let. Od loňského červ­na patří do rych­le ros­tou­cí ev­rop­ské sku­pi­ny Ar­kan­ce (viz ozná­me­ní). Podle plá­no­va­né změny iden­ti­ty nyní mění spo­leč­nost jméno na Ar­kan­ce Sys­tems.

Změna jména se týká jak sa­mot­né spo­leč­nos­ti CAD Stu­dio (od dubna Ar­kan­ce Sys­tems CZ), tak je­jí­ho za­stou­pe­ní na Slo­ven­sku (Ar­kan­ce Sys­tems SK) i ne­dáv­no zís­ka­né spo­leč­nos­ti Va­ri­nex-CAD Stu­dio v Ma­ďar­sku (Ar­kan­ce Sys­tems HU). Sídlo firmy se v ČR pře­sou­vá z Os­t­ra­vy do Prahy, na Slo­ven­sku do Bra­ti­sla­vy.

Fi­rem­ní webo­vé strán­ky na­jde­te na nové ad­re­se www.arkance-systems.cz.

Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems patří mezi nej­vět­ší ev­rop­ské part­ne­ry firmy Au­to­de­sk. Je au­to­rem řady po­pu­lár­ních nad­stav­bo­vých apli­ka­cí a čes­kých lo­ka­li­za­cí soft­wa­ru. Na­bí­zí ře­še­ní pro stro­jí­ren­ství a vý­ro­bu, sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ru, ma­po­vá­ní, li­ni­o­vé stav­by, 3D vi­zu­a­li­za­ce, sprá­vu do­ku­men­tů a sprá­vu ma­jet­ku. Úspěš­ně im­ple­men­tu­je ře­še­ní z ob­las­ti CAD/CAM, BIM, PLM, GIS a mul­ti­mé­dií u ti­sí­ců zá­kaz­ní­ků ve střed­ní Ev­ro­pě i v dal­ších ze­mích po celém světě. 130 za­měst­nan­ců pů­vod­ní­ho CAD Stu­dia i cel­kem 470 za­měst­nan­ců celé sku­pi­ny Ar­kan­ce Sys­tems je při­pra­ve­no po­mo­ci malým i vel­kým zá­kaz­ní­kům ze­fek­tiv­nit ná­vr­ho­vé pro­ce­sy a pro­po­jit je s dal­ší­mi fi­rem­ní­mi agen­da­mi. Na­bíd­ka ře­še­ní vy­u­ží­vá všech­ny obory di­gi­tál­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, pri­már­ně s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gií firmy Au­to­de­sk, včet­ně nej­no­věj­ší pro­duk­to­vé řady „2022“.


Mohlo by vás zajímat: