Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OPEN MIND získal CNC-Consult

Čtvrtek, 28 Leden 2021 14:58

Tags: Akvizice | Benelux | CNC-Con­sult | hyperMILL | Open Mind | Společnost

CNC-Consult-2105OD 1. ledna 2021 pře­vza­la spo­leč­nost Open Mind Tech­no­lo­gies ni­zo­zem­skou spo­leč­nost CNC-Con­sult & Au­to­mati­on. CNC-Con­sult, který byl mnoho let dis­tri­buč­ním part­ne­rem pro CAD/CAM sadu hy­per­MILL, se tak stal šest­nác­tou dce­ři­nou spo­leč­nos­tí v glo­bál­ní síti Open Mind a do bu­douc­na bude vy­stu­po­vat pod ná­zvem OPEN MIND Tech­no­lo­gies Be­ne­lux BV. CNC-Con­sult úspěš­ně pů­so­bí 25 let jako dis­tri­bu­tor soft­wa­ru a po­ra­den­ství pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl v ze­mích Be­ne­lu­xu. Během této doby také na­bí­dl pro­fe­si­o­nál­ní pod­po­ru všem uži­va­te­lům hy­per­MILLu v celém re­gi­o­nu.

Na konci roku 2020 Ma­ar­ten van Te­e­f­fe­len, za­kla­da­tel a ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti CNC-Con­sult, odstou­pil od ve­de­ní kaž­do­den­ní­ho pro­vo­zu a Open Mind pro něj byl pre­fe­ro­va­ným part­ne­rem pro zís­ká­ní jeho spo­leč­nos­ti. Ve spo­lu­prá­ci s Open Mind se po­da­ři­lo najít nej­lep­ší možné ře­še­ní jak pro spo­leč­nos­ti, tak pro zá­kaz­ní­ky. Tým CNC-Con­sult může i na­dá­le dělat to, co umí nej­lé­pe: pro­dá­vat a dis­tri­bu­o­vat hy­per­MILL.


Mohlo by vás zajímat: