Google překladač: English Deutsch

Autodesk získává Spacemaker

Autor článku: Autodesk   

Tags: Akvizice | Architektura | Autodesk | Automatizace | Projektování | Spacemaker | Stavebnictví

Spacemaker-2051Au­to­de­sk ozná­mil do­kon­če­ní akvi­zi­ce nor­ské­ho Spa­ce­ma­ke­ru se síd­lem v Oslu za 240 mi­li­o­nů USD bez ho­to­vos­ti, což před­sta­vu­je tři­nác­tou in­ves­ti­ci Au­to­de­s­ku do po­sky­to­va­te­lů ná­vr­ho­vých a kon­strukč­ních ře­še­ní během tří let, včet­ně pěti akvi­zi­cí. Spa­ce­ma­ker po­má­há ar­chi­tek­tům a měst­ským ná­vr­há­řům ma­xi­ma­li­zo­vat dlou­ho­do­bé in­ves­ti­ce de­ve­lo­pe­rů do ne­mo­vi­tos­tí a re­a­li­zo­vat plný po­ten­ci­ál webu tím, že jim umožňuje rych­le ge­ne­ro­vat, op­ti­ma­li­zo­vat a ite­ro­vat mož­nos­ti pro­jek­tu s při­hléd­nu­tím k ná­vr­ho­vým kri­té­ri­ím a datům, jako je terén, mapy, vítr, osvět­le­ní, pro­voz, ur­ba­nis­tic­ké čle­ně­ní atd.

Dále Spa­ce­ma­ker, který pod­po­ru­je úsilí v boji proti změně kli­ma­tu, na­bí­zí pro­jek­tan­tům a vý­vo­já­řům mož­nost zva­žo­vat mož­nos­ti udr­ži­tel­nos­ti od sa­mé­ho za­čát­ku.
Akvi­zi­ce Spa­ce­ma­ke­ru po­sky­tu­je Au­to­de­sku vý­kon­nou plat­for­mu pro ří­ze­ní mo­der­ní, na uži­va­te­le za­mě­ře­né au­to­ma­ti­za­ce a urych­le­ní pro­jek­to­vých schop­nos­tí za­lo­že­ných na vý­sled­cích pro ar­chi­tek­ty a měst­ské de­sig­né­ry a pro­jek­tan­ty. Jsou známi zá­kaz­ní­ci Spa­ce­ma­ke­ru, kteří za­zna­me­na­li po­zo­ru­hod­né vý­sled­ky sni­žu­jí­cí ná­kla­dy na pro­jekt a zvy­šu­jí­cí hod­no­tu je­jich vý­vo­je.


Mohlo by vás zajímat: