Google překladač: English Deutsch

Projektové dny 2021 – setkání zástupců všech českých energetik

Autor článku: Redakce, Technodat   

Tags: BIM | Digitální dvojčata | Distribuce | Elektro | Přenos | Projektování | Technodat

Projektove dny 2021-2125Tech­no­dat Elek­tro uspo­řá­dal v pro­stře­dí kon­fe­renč­ní­ho sálu a te­ra­sy spo­leč­nos­ti NWT ve Zlíně ve čtvr­tek 3. červ­na první osob­ní se­tká­ní se zá­stup­ci všech čes­kých ener­ge­tik z ob­las­ti pře­no­su a dis­tri­buce elek­tric­ké ener­gie. Té­ma­tic­ké se­tká­ní bylo or­ga­ni­zo­vá­no pod ná­zvem „Stan­dar­di­za­ce tech­no­lo­gic­ké do­ku­men­ta­ce v dis­tri­buci ener­gie a BIM“. Mot­tem se­tká­ní se stala vý­mě­na vzá­jem­ných zku­še­nos­tí s da­ta­bá­zo­vou do­ku­men­ta­cí elek­tric­kých sta­nic.

Do­po­led­ní část se za­bý­va­la sou­hr­nem zku­še­nos­tí a his­to­rií vý­vo­je stan­dar­di­za­ce, kdy první re­ál­né zku­še­nos­ti s da­ta­bá­zo­vou do­ku­men­ta­cí ES sa­ha­jí do dob za­čát­ku to­ho­to mi­lé­nia. V další části pro­běh­la pod­nět­ná dis­ku­se z po­hle­du cíle „Elek­tric­ká sta­ni­ce jako di­gi­tál­ní dvoj­če“. Dis­ku­se smě­řo­va­la ke smys­lu vy­na­lo­že­ných ná­kla­dů a pří­no­sů, včet­ně po­tře­by řešit pro­ble­ma­ti­ku kom­plex­ně. Di­gi­tál­ní dvoj­če (in­for­mač­ní model) by mělo být ře­še­no od po­věst­né­ho A do Z, tedy od prv­ních ná­vrhů, stu­dií, přes re­a­li­za­ci a sku­teč­né stavy pro po­tře­by pro­vo­zu až po ří­ze­né ukon­če­ní „ži­vo­ta“ ES.
Od­po­led­ní část byla za­mě­ře­na na téma BIM ře­še­ní in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní sta­veb v pro­stře­dí pře­no­su a dis­tri­buce. Návrh in­for­mač­ní­ho mo­de­lu po­krý­vá jed­not­li­vé ob­las­ti in­for­ma­cí, ko­mu­ni­ka­ce a pro­ce­su pro­střed­nic­tvím in­te­li­gent­ních tech­no­lo­gií, které umožňují spo­lu­prá­ci na­příč jed­not­li­vý­mi pro­fe­se­mi. České sta­veb­nic­tví i le­gisla­ti­va se těmto po­ža­dav­kům in­ten­ziv­ně při­způ­so­bu­je, a to platí i pro pre­zen­to­va­nou ob­last. Ově­ře­ní me­to­dy BIM je ces­tou pi­lot­ních pro­jek­tů na re­ál­ných pří­kla­dech. Tech­no­dat Elek­tro má zájem pod­po­řit a uchá­zet se o pi­lot­ní pro­jek­ty. V sou­čas­nos­ti jsou v jed­ná­ní pi­lot­ní pro­jek­ty „Trafo stání“ při­pra­vo­va­né do­ku­men­ta­ce ES Lip­ni­ce (E.​GD), au­to­ma­ti­zo­va­né tvor­by da­to­vé­ho mo­de­lu „Chyt­rých TS“ (PREDi) a rov­něž zpra­co­vá­ní da­to­vé­ho mo­de­lu ES Hra­bo­vá ve spo­lu­prá­ci s ČEZ Dis­tri­buce.
Akce při­nes­la mnoho po­zi­tiv­ních pod­ně­tů do další spo­lu­prá­ce a měla by se stát zá­kla­dem pro bu­dou­cí pra­vi­del­ná se­tká­ní.

(Zdroj www.technodat.cz)


Mohlo by vás zajímat: