Google překladač: English Deutsch

Vyhledávání dat nebylo nikdy snazší

Autor článku: EPLAN   

Tags: Data Portal | Eplan | Lenze | Pilz | Rittal

EDP Rittal Enclosure-2131Výběr správ­ných dat, ob­sa­hu­jí­cích in­for­ma­ce o pro­duk­tu, bývá v pro­jekč­ní praxi ča­so­vě ná­roč­ným pro­ce­sem. Nový EPLAN Data Por­tal s ino­vo­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním a vy­lep­še­ný­mi vy­hle­dá­va­cí­mi al­go­ritmy však vy­hle­dá­vá­ní zjed­no­du­šu­je a zrych­lu­je více než kdy­ko­li dříve. Díky roz­ší­ře­ným pa­ra­me­t­rům pro vy­hle­dá­vá­ní rych­le na­jde­te přes­ně ty kom­po­nen­ty, které po­tře­bu­je­te.

Lze také in­tu­i­tiv­ně vy­tvá­řet in­di­vi­du­ál­ní ře­še­ní za­lo­že­ná na růz­ných kon­fi­gu­rá­to­rech – jak uka­zu­je např. kon­fi­gu­rá­tor pro­duk­tů Lenze.

Lenze Easy Product Finder EN-2131

Již brzy bude uve­de­na na trh nová verze plat­for­my EPLAN – a to bude sou­čas­ně oka­mžik, od něhož bude da­ta­bá­ze EPLAN Data Por­tal k dis­po­zi­ci pro po­u­ži­tí ex­klu­ziv­ně v clou­do­vém pro­stře­dí EPLAN ePul­se. Ak­tu­a­li­zo­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní plat­for­my EPLAN na­bí­zí mnoho vy­lep­še­ní pro vy­hle­dá­vá­ní a výběr dat za­ří­ze­ní. Vy­lep­še­né vy­hle­dá­va­cí al­go­ritmy a pa­ra­me­t­ry usnad­ní rych­lé na­le­ze­ní od­po­ví­da­jí­cích kom­po­nent ke sta­že­ní. Zvý­še­ný vý­po­čet­ní výkon sys­té­mu za­jiš­ťu­je vyšší rych­lost při vý­bě­ru kom­po­nent. Další novou funk­cí je in­te­gra­ce kon­fi­gu­rá­to­ru pro­duk­tů Lenze.

Kon­fi­gu­rá­to­ry ze­fek­tivňují výběr pro­duk­tů

Přímá in­te­gra­ce kon­fi­gu­rá­to­ru pro­duk­tů Lenze do nové plat­for­my EPLAN umožňuje zá­kaz­ní­kům velmi rych­le najít pro­dukt, který po­tře­bu­jí. Není třeba hle­dat za­ří­ze­ní v roz­sáh­lých se­zna­mech a zá­kaz­ní­ci snad­no na­jdou ta za­ří­ze­ní, která od­po­ví­da­jí je­jich po­ža­dav­kům. Kromě toho tato spo­lu­prá­ce při­ná­ší vý­ho­dy i pro firmu Lenze jako vý­rob­ce mnoha pro­duk­tů a pro­duk­to­vých va­ri­ant. Sprá­va dat pro kon­fi­gu­rá­tor v apli­ka­ci EPLAN Elect­ric P8 je mno­hem snaz­ší než spra­vo­vat data pro všech­ny od­liš­né va­ri­an­ty pro­duk­to­vé řady zvlášť.

Pří­klad z re­ál­né­ho ži­vo­ta: Uži­va­tel po­tře­bu­je měnič frek­ven­ce. K na­le­ze­ní vhod­né­ho za­ří­ze­ní z řady mě­ni­čů i550 po­mo­cí ná­stro­je Lenze Easy Pro­duct Fin­der mu stačí jen pár kroků. Jako kri­té­ria vý­bě­ru jsou za­hr­nu­ty ur­ču­jí­cí vlast­nos­ti jako jme­no­vi­tý výkon, typ na­pá­je­cí sítě a typ prů­mys­lo­vé ko­mu­ni­kač­ní sítě. Jakmi­le se uži­va­tel na zá­kla­dě těch­to pa­ra­me­t­rů roz­hod­ne pro kon­krét­ní za­ří­ze­ní, lze pří­sluš­ná data EPLAN vy­ge­ne­ro­vat v de­tail­ním zob­ra­ze­ní a poté im­por­to­vat do ná­stro­je pro sprá­vu za­ří­ze­ní, který je sou­čás­tí to­ho­to CAE sys­té­mu.

Na tři milióny da­to­vých sad do­stup­ných v EPLAN Data Por­tal

Po­dob­ně pra­cu­jí kon­fi­gu­rá­to­ry dal­ších vý­rob­ců, jako jsou En­dress+Hauser, Bosch Rexro­th či Rit­tal. To kon­struk­té­rům zjed­no­du­šu­je pří­stup k sor­ti­men­tu jed­not­li­vých vý­rob­ců. Výběr za­ří­ze­ní a zís­ká­ní vy­so­ce kva­lit­ních dat je tak snad­né a in­tu­i­tiv­ní. Data jsou vždy ak­tu­ál­ní a mů­že­te je pře­nést přímo do pro­jek­tu. Po­dob­ně jako při kon­fi­gu­ra­ci no­vé­ho au­to­mo­bi­lu bu­de­te ve­de­ni na­příč růz­ný­mi sku­pi­na­mi pro­duk­tů od nej­růz­něj­ších vý­rob­ců. In­te­gra­ce kon­fi­gu­rá­to­rů nejen­že roz­ši­řu­je množ­ství dat do­stup­ných v da­ta­bá­zi (více než 1 mi­li­on da­to­vých sad) o při­bliž­ně dva mi­li­o­ny kon­fi­gu­ro­va­tel­ných va­ri­ant, ale zá­ro­veň usnadňuje zpra­co­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních dat za­ří­ze­ní.

K dis­po­zi­ci jsou také ná­stro­je za­jiš­ťu­jí­cí rych­lý výběr pro­duk­tů – od spo­leč­nos­tí Aven­tics, IPF a Schne­i­der Elect­ric. Díky cí­le­né­mu zú­že­ní vý­bě­ru po­mo­cí pa­ra­me­t­rů vy­hle­dá­vá­ní není po­chyb o tom, zda jsou data správ­ná. Sor­ti­ment navíc brzy roz­ší­ří­me o na­bíd­ky dal­ších dvou zná­mých glo­bál­ních vý­rob­ců – máte se zkrát­ka stále nač těšit.

EPLAN Data Stan­dard za­pus­til ko­ře­ny

Více než tře­ti­na dat v da­ta­bá­zi již od­po­ví­dá no­vé­mu da­to­vé­mu stan­dar­du pro vy­so­kou kva­li­tu dat – EPLAN Data Stan­dard, a spo­leč­nost EPLAN si sta­no­vi­la další am­bi­ciózní cíl: do konce roku 2022 by po­lo­vi­na všech dat za­ří­ze­ní měla být v sou­la­du s tímto stan­dar­dem. To vy­ža­du­je od vý­rob­ců za­ří­ze­ní, z nichž mnozí již po­zná­va­jí vý­ho­dy 100% di­gi­tál­ních dat, další úsilí. Mezi velké firmy, které jsou v této ob­las­ti prů­kop­ní­ky, patří Chint (Čína), ifm, Pilz, Rit­tal a SMC (Ev­ro­pa), Nu­ma­tics (USA) a Omron (Ja­pon­sko).

Pro­duk­to­vá makra ve spo­leč­nos­ti Pilz jsou vy­tvá­ře­na v sou­la­du se stan­dar­dem EPLAN Data Stan­dard. Stan­dar­di­za­ce dat, jaká je v sou­čas­né době již možná, usnadňuje po­u­ží­vá­ní maker a při­ná­ší vý­ho­dy pro­jekč­ním od­dě­le­ním na­šich spo­lu­pra­cu­jí­cích firem a ex­ter­ně i našim zá­kaz­ní­kům po celém světě. Za­tím­co makra dříve mu­se­la být do pro­jek­tů vklá­dá­na jako sady hod­not, dnes toho lze do­sáh­nout po­mo­cí ša­b­lo­ny funk­cí. Mezi vý­ho­dy stan­dar­di­za­ce maker patří vy­lep­še­né pro­po­je­ní dat – na­pří­klad mezi 2D a 3D, méně chyb, neboť ka­be­lo­vá spo­je­ní v elek­tro­tech­nic­kých pro­jek­tech jsou přes­ně de­fi­no­vá­na, a cel­ko­vě úspo­ra času. Nový EPLAN Data Stan­dard, zejmé­na jeho funkč­ní ša­b­lo­na, je znač­kou kva­li­ty maker a splňuje oče­ká­vá­ní na vy­so­ce kva­lit­ní data.

Snaha vý­rob­ců o vy­so­kou kva­li­tu dat se sho­du­je s po­ža­dav­ky uži­va­te­lů. Pouze kom­plet­ní a in­te­gro­va­ná data typu end-to-end tvoří zá­klad di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, které po­sky­tu­je in­for­ma­ce pro pro­ce­sy a stro­je ve všech eta­pách tech­nic­ké­ho ži­vo­ta – od vý­vo­je a kon­struk­ce až po vý­ro­bu. EPLAN Data Stan­dard byl po svém za­ve­de­ní im­ple­men­to­ván ce­lo­svě­to­vě. Cílem je, aby data za­ří­ze­ní byla k dis­po­zi­ci 100% di­gi­tál­ně, a po­sky­to­va­la tak ide­ál­ní zá­klad pro vy­so­ce efek­tiv­ní in­že­nýr­skou práci.

Více najdete na www.epulse.com.

Novinky o EPLAN Platforma 2022 na www.eplan.cz/inyourhands.


Mohlo by vás zajímat: