Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová mezinárodní on­‑line akce EPLAN – EPLAN L!ve

Středa, 07 Červen 2023 16:58

Tags: Eplan | EPLAN L!ve | Platforma 2024 | Pro Panel

67902 Eplan-2323Jakým vý­zvám čelí vý­rob­ci stro­jů a roz­vá­dě­čů na sou­čas­ných glo­bál­ních tr­zích? Jak lze na­sta­vit správ­ný kurz pro efek­tiv­ní in­že­nýr­skou práci už od po­čát­ku? Le­toš­ní akce EPLAN L!ve 2023, která se koná 21. červ­na 2023, podá kon­cen­t­ro­va­né od­po­vě­di, před­sta­ví před­nos­ti no­vých verzí soft­wa­ru a ukáže, jak EPLAN do­pro­vá­zí své zá­kaz­ní­ky na kaž­dém kroku je­jich cesty – od po­čát­ku kon­stru­o­vá­ní až k vý­ro­bě.

Spo­leč­nos­ti jako Harro Höfli­ger, Kra­tos In­dustries a Sany před­sta­ví ně­kte­ré ze svých osvěd­če­ných po­stu­pů, které uplatňují na svě­to­vém trhu, a ne­cha­jí na­hléd­nout do svých pra­cov­ních po­stu­pů a metod pro­jek­to­vá­ní, jež jim umožňují do­sáh­nout ma­xi­mál­ní kon­zis­ten­ce a efek­ti­vi­ty.

Jaké jsou sou­čas­né tren­dy v kon­stru­o­vá­ní na glo­bál­ním trhu? Jak se co nej­lé­pe vy­po­řá­dat s té­ma­ty, jako jsou trans­for­ma­ce ener­ge­ti­ky, vy­tvá­ře­ní pro­vá­za­ných eko­sys­té­mů, ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, pokud jde o in­že­nýr­skou práci? Po­sky­to­va­tel ře­še­ní EPLAN se bude během své nové on­li­ne akce EPLAN L!ve dne 21. červ­na 2023 vě­no­vat od­po­vě­dím na tyto otáz­ky. Vy­so­ce po­sta­ve­ní hráči v oboru vý­ro­by stro­jů, jako jsou firmy Harro Höfli­ger z Ně­mec­ka nebo Sany z Číny, budou sdí­let zá­klad­ní in­for­ma­ce a vhled do svých vlast­ních osvěd­če­ných metod a pro­ce­sů. Kra­tos In­dustries, vý­rob­ce roz­vá­dě­čů se síd­lem v USA, bude sdí­let své zku­še­nos­ti s ná­vrhy 3D roz­vá­dě­čů, včet­ně plně au­to­ma­ti­zo­va­né vý­ro­by po­mo­cí stro­je na kon­fek­ci­o­no­vá­ní ka­be­lů Wire Ter­mi­nal WT a ob­rá­bě­cí­ho cen­t­ra Per­fo­rex, při­čemž oba stro­je jsou vy­ro­be­né fir­mou Rit­tal.

Informativní a mezinárodní

S le­toš­ní novou on-­li­ne akcí se EPLAN za­mě­řu­je na pro­blémy, kte­rým jeho zá­kaz­ní­ci čelí zejmé­na v ob­las­ti vý­ro­by stroj­ních za­ří­ze­ní a roz­vá­dě­čů. Cílem je sdí­le­ní prak­tic­kých zku­še­nos­tí jak z po­hle­du vý­rob­ce, tak z po­hle­du zá­kaz­ní­ka. Spolu s trž­ní­mi tren­dy a osvěd­če­ný­mi po­stu­py in­že­nýr­ské praxe zá­kaz­ní­ků před­sta­ví ná­hled nad­chá­ze­jí­cí verze EPLAN.

Pohled do zákulisí - nová verze EPLAN Platforma

Po prv­ním před­sta­ve­ní na ve­letr­hu Han­no­ver Messe se účast­ní­ci budou moci se­zná­mit také s novou verzí EPLAN Plat­for­ma 2024. Nové ma­te­ma­tic­ké vý­po­čet­ní funk­ce, snad­něj­ší po­u­ži­tí při sprá­vě svo­rek a bez­pre­ce­dent­ní mož­nos­ti na­vi­ga­ce 3D mo­de­lem roz­vá­dě­če jsou jen ně­kte­ré z no­vých funk­cí, na které se uži­va­te­lé mohou těšit. To vše také usnadňuje vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te v soft­wa­ru EPLAN Pro Panel. Další nová funk­ce - jde­‑li o ka­be­láž stro­je ve spo­je­ní s EPLAN Har­ness proD, ná­hrad­ní vo­di­če mohou být při­po­je­ny v oka­mži­ku pou­hým klik­nu­tím.

Zá­jem­ci se mohou zdar­ma re­gis­tro­vat na www.eplan­‑software­‑com/live.Mohlo by vás zajímat: