Google překladač: English Deutsch

Vexcel oznamuje Image Services pro ArcGIS

Autor článku: Vex­cel Data Pro­gram   

Tags: ArcGIS | ESRI | Image Services | Mapové služby | Vex­cel Data Pro­gram

Vexcel-Image-Services-For-ArcGIS-2207Vex­cel Data Pro­gram ozná­mil nový způ­sob in­te­gra­ce svých sním­ků pro Ar­c­GIS uži­va­te­le – Vex­cel Image Ser­vi­ces for Ar­c­GIS. Vex­cel pro­vo­zu­je nej­vět­ší svě­to­vý pro­gram le­tec­kých sním­ků a tato nová služ­ba po­sky­tu­je rych­lý a snad­ný pří­stup k jeho roz­sáh­lé knihov­ně sním­ků v Esri plat­for­mě Ar­c­GIS.

Uži­va­te­lé Ar­c­GI­Su mohou bez ja­kých­ko­li pro­pri­e­tár­ních zá­suv­ných mo­du­lů s jis­to­tou při­stu­po­vat k in­for­ma­tiv­ním vrst­vám nebo zís­ká­vat in­for­ma­ce o po­lo­ze po­mo­cí sním­ků po­ří­ze­ných oceňova­nou a špič­ko­vou tech­no­lo­gií ka­me­ro­vých sní­ma­čů ze sady Ul­tra­Cam, kte­rou na­vr­hl a vy­rá­bí Vex­cel Ima­ging.

Díky op­ti­ma­li­za­ci pří­stu­pu k roz­sáh­lé knihov­ně sním­ků od Vex­ce­lu přímo v Ar­c­GI­Su se mohou kon­co­ví uži­va­te­lé při­po­jit a vy­u­ží­vat:

  • Nej­vět­ší svě­to­vý pro­gram le­tec­kých sním­ků, který za­hr­nu­je více než 20 zemí.
  • Ak­tu­ál­ní a his­to­ric­ké sním­ky od měst po ven­kov­ské ob­las­ti
  • Bez­kon­ku­renč­ní přes­nost na­příč růz­ný­mi pro­duk­ty
  • Pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zo­va­né sním­ky Blue Sky i Gray Sky (CAT)

Pro­střed­nic­tvím této nové služ­by je k dis­po­zi­ci více Vex­cel pro­duk­tů pro roz­ší­ře­né vy­hod­no­ce­ní, včet­ně mož­nos­ti vy­táh­nout šikmé sním­ky v ul­tra­vy­so­kém roz­li­še­ní pro­střed­nic­tvím stan­dard­ních Ar­c­GIS ná­stro­jů bez nut­nos­ti po­u­ži­tí zá­suv­ných mo­du­lů tře­tích stran. Šikmé sním­ky po­sky­tu­jí po­hled na ob­jek­ty z více per­spek­tiv a umožňují kon­co­vým uži­va­te­lům vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku lo­ka­li­ty s větší přes­nos­tí.
S ob­ra­zo­vý­mi služ­ba­mi pro Ar­c­GIS od Vex­ce­lu mohou kon­co­ví uži­va­te­lé ze­fek­tiv­nit své úsilí a zvý­šit rych­lost pro­hlí­že­ní kom­plet­ních měst­ských pa­no­ra­mat, ce­lých ven­kov­ských ob­las­tí, sním­ků před a po ka­ta­stro­fách a dal­ších. Tato roz­sáh­lá ko­lek­ce na­bí­zí sním­ky v na­tiv­ním roz­li­še­ní ně­ko­li­ka­ná­sob­ně lep­ším než sa­te­lit­ní sním­ky. Při­ná­ší tak le­tec­ký obraz nej­vyš­ší­ho ka­lib­ru pro lepší ge­o­prosto­ro­vé zpra­vo­daj­ství, které umožňuje snad­ně­ji řešit pro­blémy v re­ál­ném světě.

Další in­for­ma­ce o Vex­cel Image Ser­vi­ces for Ar­c­GIS a o tom, jak začít oka­mži­tě po­u­ží­vat vý­kon­ná data, na­jde­te na webu vexceldata.com/mapservices-esri.


Mohlo by vás zajímat: