Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za Konferencí GIS Esri v ČR

Autor článku: Karel Heinige   
Pondělí, 27 Listopad 2023 13:14

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference

Arcdata1-2348Ne­chci ná­sle­du­jí­cí zprá­vu z Kon­fe­ren­ce GIS Esri roz­hod­ně vy­dá­vat za svou. Jed­nak jsem v době ko­ná­ní kon­fe­ren­ce byl na ve­letr­hu Form­next a navíc bych po­dob­nou zprá­vu ani nebyl scho­pen se­psat, pro­to­že po­pi­su­je i dění na sou­běž­ně bě­ží­cích před­náš­kách. Mohu proto udá­los­ti na kon­fe­ren­ci jen po­sou­dit podle fo­to­gra­fií z akce a do­da­né­ho člán­ku.

Po­nu­ré scéně hlav­ní­ho sálu tedy opět tra­dič­ně vé­vo­dil těž­ko­pád­ný před­náš­ko­vý pult, byť v po­sled­ních le­tech ino­va­tiv­ně ob­klo­pe­ný in­for­mač­ní­mi pa­ne­ly. Ano jde o můj sub­jek­tiv­ní názor, se kte­rým se ne­ta­jím už ně­ko­lik let. Ale stá­va­jí­cí uspo­řá­dá­ní asi vy­ho­vu­je jak po­řa­da­te­lům, tak i účast­ní­kům, kteří na tuto kon­fe­ren­ci v hoj­ném počtu při­jíž­dě­jí.

GIS Esri-Praha-San Diego-2348
Malé porovnání - Scéna Konference GIS Esri v ČR (vlevo) a Esri User Conference v San Diegu, USA

Pokud se o pro­ble­ma­ti­ku GIS za­jí­má­te a navíc jste tuto kon­fe­ren­ci ne­stih­li, máte pří­le­ži­tost se s děním na ní se­zná­mit během cca sedmi minut čtení. Do textu, jehož zdroj na­jde­te zde, jsem ne­za­sa­ho­val, i když mne prsty na klá­ves­ni­ci svr­bě­ly, hlav­ně u názvů ver­zál­ka­mi a (ne)skloňování názvů spo­leč­nos­tí a produktů.


Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se ko­na­la ve dnech 8. a 9. lis­to­pa­du 2023 v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha, kam jsme se po čtyřech le­tech rádi vrá­ti­li a mohli tak vy­u­žít jeho vel­ko­ry­sé pro­sto­ry pro le­toš­ní re­kord­ní počet při­hlá­še­ných.

Úvodní blok přednášek

Účast­ní­ky při­ví­tal a kon­fe­ren­ci za­há­jil ře­di­tel AR­C­DA­TA PRAHA Petr Seidl. Ve své úvod­ní pre­zen­ta­ci ho­vo­řil o vy­u­ži­tí GIS v růz­ných obo­rech lid­ské čin­nos­ti, zmí­nil ně­kte­ré z ak­tu­ál­ních vý­znam­ných pro­jek­tů a zdů­raz­nil, jak je dů­le­ži­té se se­tká­vat, spo­lu­pra­co­vat a na­vzá­jem sdí­let své zku­še­nos­ti. Během své před­náš­ky také oce­nil Sta­tu­tár­ní město Most za in­spi­ra­tiv­ní pří­stup k bu­do­vá­ní měst­ské­ho GIS. Pla­ke­tu pře­dal do rukou pri­má­to­ra Mostu Marka Hr­vo­ly. Spolu s ním si oce­ně­ní pře­vza­li také pra­cov­ní­ci od­dě­le­ní GIS Magis­trá­tu města Mostu.

Arcdata-Hrvol-2348

Petr Seidl ná­sled­ně po­zval na pódium prv­ní­ho z hlav­ních řeč­ní­ků, ře­di­te­le Ze­mě­mě­řic­ké­ho úřadu Karla Bráz­di­la, aby před­sta­vil ve své před­náš­ce pro­duk­ty a služ­by, které Ze­mě­mě­řic­ký úřad na­bí­zí od 1. 7. 2023. Téma se tý­ka­lo zejmé­na nově ote­vře­ných dat.

Arcdata4-Brazdil-2348

Dal­ším řeč­ní­kem byl Marek Ro­jí­ček, před­se­da Čes­ké­ho sta­tis­tic­ké­ho úřadu. Té­ma­tem jeho vy­stou­pe­ní bylo „GIS jako vý­znam­ný ná­stroj ko­mu­ni­ka­ce ofi­ci­ál­ní sta­tis­ti­ky“ a zdů­raz­nil v něm vel­kou roli, kte­rou GIS při pře­dá­vá­ní in­for­ma­cí hraje. Upo­zor­nil také na to, že GIS může při­spět k lep­ší­mu po­ro­zu­mě­ní kom­plex­ních sta­tis­tic­kých dat.

Po něm se ujal slova Jiří Vo­ří­šek, ar­chi­tekt eGo­vern­ment Clou­du ČR. Před­ne­sl před­náš­ku „eGo­vern­ment Cloud – cesta k bez­peč­né­mu a ná­kla­do­vě při­ja­tel­né­mu in­for­mač­ní­mu sys­té­mu“, ve které ho­vo­řil o vý­vo­ji a im­ple­men­ta­ci eGo­vern­ment Clou­du v České re­pub­li­ce. Zdů­raz­nil vý­znam bez­peč­nos­ti a ná­kla­do­vé efek­ti­vi­ty při bu­do­vá­ní in­for­mač­ní­ho sys­té­mu pro ve­řej­nou sprá­vu.

Peter Jäger z Esri De­ut­schland a Esri Schweiz před­sta­vil za­jí­ma­vé pro­jek­ty, na kte­rých Esri spo­lu­pra­co­va­la ve Švý­car­sku.

Technologická sekce plná novinek a zajímavostí

Od­po­led­ní pro­gram začal Jeff Ra­shid ze spo­leč­nos­ti Esri a ve své před­náš­ce ho­vo­řil o tren­dech a vi­zích pro bu­douc­nost ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů Esri. Poté při­šel na řadu dvou­ho­di­no­vý blok za­bý­va­jí­cí se no­vin­ka­mi a za­jí­ma­vost­mi v tech­no­lo­gi­ích Esri. K vi­dě­ní bylo ně­ko­lik tipů a triků pro Arc­GIS Pro od Da­vi­da No­vá­ka a Cyri­la Dynky. Ná­sle­do­va­lo před­sta­ve­ní Arc­GIS Re­a­li­ty, sou­bo­ru ná­stro­jů pro zpra­co­vá­ní dat z dronů a tvor­bu roz­lič­ných pro­sto­ro­vých for­má­tů dat. Účast­ní­ky s ním se­zná­mi­la Lucie Pat­ko­vá. Vla­di­mír Ho­lu­bec ve své první ukáz­ce vy­tvo­řil lo­ká­tor a před­ve­dl of­fli­ne geokóding. Inka Te­sa­řo­vá uká­za­la Arc­GIS Image Ana­lyst, ná­stro­je pro zpra­co­vá­ní rastro­vých dat.

Arcdata5-Jeff Rashid-2348

Arc­GIS pod­po­ru­je mo­der­ní webo­vou ar­chi­tek­tu­ru, aby mohl být GIS na­sa­zen v rámci ce­lé­ho pod­ni­ku či or­ga­ni­za­ce. Další ukáz­ky se tak za­bý­va­ly no­vý­mi mož­nost­mi webo­vé­ho GIS. Vla­di­mír Ho­lu­bec před­sta­vil ně­ko­lik no­vi­nek v pro­hlí­že­či Map Viewer, na­pří­klad při­dá­vá­ní a ge­o­re­fe­ren­co­vá­ní ob­ráz­ku do mapy nebo vy­u­ži­tí Ar­ca­de a pra­vi­del pro au­to­ma­tic­ké vyplňování ne­tri­vi­ál­ních atri­bu­tů, jako je nej­bliž­ší ad­re­sa. Mar­cel Šíp v ně­ko­li­ka ukáz­kách před­ve­dl vlast­nos­ti a mož­nos­ti da­to­vé­ho mo­de­lu „uti­lit­ní síť“ a před­ve­dl úlohy, které jsou v uti­lit­ní síti zá­sad­ní, jako je na­pří­klad tra­so­vá­ní od vad­né­ho prvku sítě k nej­bliž­ším uzá­vě­rům nebo vy­hle­dá­ní míst po­sti­že­ných po­ru­chou. Další ukáz­ka před­sta­vi­la nad­stav­bu Work­flow Ma­nager, což je ná­stroj pro plá­no­vá­ní a ří­ze­ní pra­cov­ních čin­nos­tí. Radek Kut­telwas­cher uká­zal, jak lze díky němu stan­dar­di­zo­vat a zpře­hledňovat pra­cov­ní po­stu­py.

Hosty v tomto pro­gra­mu byly spe­ci­a­list­ky GIS z magis­trá­tu města Jih­la­va Te­re­za Ku­ti­šo­vá a Mo­ni­ka Jíl­ko­vá. Před­ved­ly ně­kte­ré apli­ka­ce, které na magis­trá­tu po­u­ží­va­jí. Dal­ším hos­tem byl Kamil Novák z magis­trá­tu města Most. Se­zná­mil nás na­pří­klad s apli­ka­cí, která uka­zu­je v re­ál­ném čase po­lo­hu vo­zi­del MHD, apli­ka­cí, v níž jsou za­chy­ce­ny do­prav­ní ka­me­ry, ale také místa a sta­tis­ti­ky do­prav­ních nehod; a do­pl­nil ještě ně­ko­lik dal­ších uká­zek.

Arcdata-Jilkova Kutisova-detail-2348

Bu­douc­nost GIS je ve 3D. Ukáz­ku toho, co může ta­ko­vý kom­plex­ní 3D model města s in­te­gro­va­ný­mi daty z růz­ných zdro­jů ob­sa­ho­vat, před­ve­dl Radek Kut­telwas­cher. 3D také pod­po­ru­je Arc­GIS In­do­ors, ře­še­ní pro sprá­vu vnitř­ku budov a pro ori­en­ta­ci lidí, kteří v bu­do­vě pra­cu­jí či se o ni sta­ra­jí. Lucie Pat­ko­vá nej­pr­ve na pří­kla­dě Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha uká­za­la, jak se data do Arc­GIS In­do­ors im­por­tu­jí, Gábor Zsom z Esri pak po­kra­čo­val s vy­u­ži­tím Arc­GIS In­do­ors v praxi.

In­te­gra­ce dat do sys­té­mu Arc­GIS je dal­ším dů­le­ži­tým té­ma­tem. Vla­di­mír Ho­lu­bec a Matej Vr­tich proto před­ved­li ně­ko­lik pří­kla­dů, jakým způ­so­bem data do sys­té­mu na­číst, kon­ver­to­vat či při­po­jit. Me­to­dy sa­ha­ly od re­la­tiv­ně jed­no­du­chých im­por­tů dat a vy­u­ži­tí ná­stro­je Data Pi­pe­li­nes na Arc­GIS On­li­ne po slo­ži­těj­ší způ­so­by, jako je ETL model v Arc­GIS Data In­te­ro­pe­ra­bi­li­ty. In­te­gra­ce může zna­me­nat také na­po­je­ní na ex­ter­ní webo­vý zdroj dat, a tak bylo uká­zá­no i na­po­je­ní na ex­ter­ní ka­ná­ly pro­střed­nic­tvím Arc­GIS Con­nec­to­ru, díky čemuž vznik­la na­pří­klad apli­ka­ce o praž­ské MHD ze ži­vé­ho feedu na roz­hra­ní golem.​io.

Arcdata-Holubec Vrtich-2348

Mo­du­ly Arc­GIS lze při­dat i do dal­ších apli­ka­cí. Radek Kut­telwas­cher před­ve­dl je­jich vy­u­ži­tí v Micro­soft Power BI a v Micro­soft Excel, kde uká­zal nejen ma­po­vé okno, ale také funk­ce přímo v buňkách ta­bul­ky.

Ve­dou­cí od­dě­le­ní tech­nic­ké pod­po­ry Petr Čejka před­sta­vil svůj tým a také upo­zor­nil na strán­ku Esri Com­mu­ni­ty, která je nejen čes­kým uži­va­tel­ským fórem k Arc­GIS, ale také pro­sto­rem, kam se každý týden pu­b­li­ku­jí za­jí­ma­vé tipy a triky. Jeho ko­le­ga Pro­kop Ku­ran­da při­ne­sl cenné rady a tipy ke sprá­vě li­cen­cí a ko­le­gy­ně Mar­ké­ta Brau­no­vá se­zná­mi­la uži­va­te­le s nej­lep­ší­mi způ­so­by lo­go­vá­ní u Arc­GIS En­ter­pri­se.

Di­gi­tál­ní tech­nic­ká mapa ČR je vý­znam­ný a roz­sáh­lý pro­jekt, který se týká jak krajů, měst­ských sa­mo­správ i sou­kro­mých firem. Do­mi­nik Mazur ho­vo­řil o mo­du­lu DTM Con­nect, který pro Arc­GIS za­jiš­ťu­je pře­vo­dy, im­por­ty, ex­por­ty a ak­tu­a­li­za­ce těch­to dat.

Mar­cel Šíp před­sta­vil zá­suv­né mo­du­ly – wi­dge­ty – pro Arc­GIS Ex­pe­ri­en­ce Bu­il­der, které AR­C­DA­TA PRAHA na­bí­zí pro webo­vé a mo­bil­ní apli­ka­ce.

Veřejná správa, správa infrastruktury a rastrový GIS

Na­ve­čer po­kra­čo­val pro­gram nejen ve Spo­le­čen­ském sále, ale také v sále Již­ním (který kvůli větší ka­pa­ci­tě vy­stří­dal tra­dič­ní Se­ver­ní sál) a na Te­ra­se 2A.

Pro­gram sekce Ve­řej­ná sprá­va, který pro­bě­hl ve Spo­le­čen­ském sále, na­bí­dl za­jí­ma­vé před­náš­ky. Pavel Ši­d­li­chov­ský do větší hloub­ky před­sta­vil ote­vře­ná data Ze­měmě­řic­ké­ho úřadu. Ka­te­ři­na Vr­bo­vá z Mi­nis­ter­stva pro míst­ní roz­voj spo­leč­ně s Jiřím Čty­ro­kým z In­sti­tu­tu plá­no­vá­ní a roz­vo­je hlav­ní­ho města Prahy pre­zen­to­va­li da­to­vý model stan­dar­du zásad územ­ní­ho roz­vo­je. Mi­roslav Ha­vrá­nek a Luděk Hlou­šek z České in­for­mač­ní agen­tu­ry ži­vot­ní­ho pro­stře­dí (CENIA) ho­vo­ři­li o po­pu­la­ri­za­ci dat o ži­vot­ním pro­stře­dí v Arc­GIS On­li­ne – na­pří­klad o sto­ry­ma­pách, jakou je je­jich mapa s pří­bě­hem „30 let ži­vot­ní­ho pro­stře­dí v ČR“. Filip Fo­glar z Hlav­ní­ho města Prahy před­sta­vil nový por­tál územ­ní­ho plá­no­vá­ní, a na­ko­nec Vác­lav Jaroš z Mi­nis­ter­stva vni­t­ra ČR před­ná­šel o ná­stro­jích GIS ve ve­řej­né sprá­vě, zejmé­na o zpra­co­vá­ní dat mo­bil­ních ope­rá­to­rů a o por­tá­lu Atlas ve­řej­né sprá­vy.

Arcdata6-Ctyroky-2348

V Již­ním sále se konal blok vě­no­va­ný sprá­vě in­frastruk­tu­ry. Jeff Ra­shid z Esri měl před­náš­ku za­mě­ře­nou přímo na Arc­GIS v uti­li­tách. Je­sper Vin­ther Chris­ten­sen ze spo­leč­nos­ti Si­mi­lix ho­vo­řil o způ­so­bech im­ple­men­ta­ce Arc­GIS Uti­li­ty Ne­twork. Pavel Škvor, Mar­tin Horák a Matěj Ne­vě­řil z ČEZ ICT Ser­vi­ces a NTT DATA Busi­ness So­lu­ti­ons pre­zen­to­va­li mo­ni­to­ro­va­cí sys­tém GIS a in­frastruk­tu­ry za po­mo­ci apli­ka­ce Arc­GIS Mo­ni­tor. Na závěr Ol­dřich Adá­mek z Praž­ské ener­ge­ti­ky a Mar­ti­na Ho­vor­ko­vá z PRE­dis­tri­buce shr­nu­li po­u­ži­tí Arc­GIS Ex­pe­ri­en­ce Bu­il­der v PRE.

Na Te­ra­se 2A byl pro­gram za­mě­řen na rastro­vý GIS a DPZ. Inka Te­sa­řo­vá z AR­C­DA­TA PRAHA měla nej­pr­ve workshop o vy­u­ži­tí sním­ků v sys­té­mu Arc­GIS a o le­toš­ních no­vin­kách. Sta­f­fan Klin­g­vall z Pla­net Labs uká­zal vy­u­ži­tí sním­ků z je­jich flo­ti­ly dru­žic, které do­ká­žou sní­mat ur­či­té místo na zemi den po dni. On­dřej Mucha z Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty pak ho­vo­řil o vy­u­ži­tí mo­du­lu deep lear­ning v Arc­GIS Pro pro de­tek­ci vo­jen­ské tech­ni­ky.

Arcdata-Planet-2348

Druhý den konference

Ve čtvr­tek ráno začal pro­gram ve všech třech sá­lech. V sekci o ve­řej­né sprá­vě byla první před­náš­ka o Jed­not­ném pří­stu­pu k eko­no­mic­kým in­for­ma­cím pro sprá­vu a udr­ži­tel­ný roz­voj města, pre­zen­to­va­ná Re­ná­tou Krá­lo­vou, Vla­di­mí­rem Lie­ber­ze­i­tem a Vla­di­mí­rem Voj­tě­chem z In­sti­tu­tu plá­no­vá­ní a roz­vo­je hlav­ní­ho města Prahy. Další té­ma­ta před­ná­šek za­hr­no­va­la Sta­tis­tic­ký ge­o­por­tál – novou plat­for­mu pro sdí­le­ní sta­tis­tic­kých vý­stu­pů od Petra Klau­dy a Ště­pá­na Mo­rav­ce z Čes­ké­ho sta­tis­tic­ké­ho úřadu – a im­ple­men­ta­ci Ge­o­In­foStra­te­gie 2020+, o které ho­vo­řil Mi­chal Tichý z Di­gi­tál­ní a in­for­mač­ní agen­tu­ry. Sekci uza­vře­la před­náš­ka o DTM Con­nect, ná­stro­ji, který bude za­jiš­ťo­vat všech­ny pod­stat­né pro­ce­sy pro ex­port, im­port a ak­tu­a­li­za­ci dat DTM ČR pro sys­témy Arc­GIS. Tento ná­stroj před­sta­vil jeho ga­rant, Do­mi­nik Mazur z AR­C­DA­TA PRAHA.

Arcdata-Klauda Kyral-2348

V Již­ním sále byla pre­zen­to­vá­na té­ma­ta, jako je za­po­je­ní apli­ka­cí Arc­GIS ve fa­ci­li­ty ma­nage­men­tu Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty (Ros­ti­slav Ho­řa­va a David Miks­tein), WGIS ve spo­leč­nos­ti CETIN (pre­zen­to­va­ný Janem Bar­to­šem z CETIN a Janem Práš­kem z Uni­corn Sys­tems), vy­u­ži­tí mo­bil­ních apli­ka­cí při sprá­vě vo­do­hos­po­dář­ské in­frastruk­tu­ry (pre­zen­to­va­né Kar­lem Ko­kej­lem ze Slu­žeb města Jih­la­vy a Te­re­zou Ku­ti­šo­vou z města Jih­la­va) a vi­zu­a­li­za­ce po­mo­cí Street Smart (pre­zen­to­va­ná Do­mi­ni­kou Do­lá­ko­vou a Ro­elan­dem Me­ul­me­es­te­rem z Cyclo­me­dia Tech­no­lo­gy).

Arcdata-2D-jizni sal-2348

Další blok se týkal ve­řej­né sprá­vy a před­sta­vil apli­ka­ci pro vi­zu­a­li­za­ci dat Zá­sob­ní­ku in­ves­tič­ních pro­jek­tů magis­trá­tu města Zlína (Fran­ti­šek Němec a Ivana Chod­úro­vá z Kan­ce­lá­ře ar­chi­tek­ta města Zlína), možné scé­ná­ře územ­ní­ho roz­vo­je města Bra­ti­sla­va na zá­kla­dě mul­ti­kri­te­ri­ál­ní­ho hod­no­ce­ní (pre­zen­to­va­né Ja­ro­sla­vem Bu­ri­a­nem a Sta­ni­sla­vem Šťast­ným z Urban Plan­ner a týmem z Me­t­ro­po­lit­né­ho in­šti­t­útu Bra­ti­sla­vy), se­če­ní tráv­ní­ků po­mo­cí GIS (Mo­ni­ka Jíl­ko­vá a Lucie Dvo­řá­ko­vá ze Sta­tu­tár­ní­ho města Jih­la­va) a Ma­po­vé a da­to­vé cen­t­rum UK a por­tál Da­ta­Hub (Adam Klsák a Josef Laš­to­vič­ka z Pří­ro­do­vě­dec­ké fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy).

Také na Te­ra­se 2A byla pre­zen­to­vá­na za­jí­ma­vá té­ma­ta – Jiří Se­do­ník z Cen­t­ra do­prav­ní­ho vý­zku­mu před­sta­vil ná­stro­je KDE+, STKDE+ a ROCA, za­mě­ře­né na vý­zkum ne­bez­peč­ných lo­ka­lit na po­zem­ních ko­mu­ni­ka­cích. Další před­náš­ka byla vě­no­vá­na DTM Li­be­rec­ké­ho kraje a po­ří­ze­ní dat do­prav­ní in­frastruk­tu­ry (Ra­do­van Pro­keš, Eva Mu­líč­ko­vá z CEDA Maps a Pavel Ma­těj­ka z Li­be­rec­ké­ho kraje). Ná­sle­do­va­la pre­zen­ta­ce o vy­u­ži­tí bez­pi­lot­ních le­tec­kých pro­střed­ků pro paspor­ti­za­ci po­ros­tů v okolí do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, před­sta­ve­ná To­má­šem Klouč­kem z České ze­mě­děl­ské uni­ver­zi­ty v Praze. Mar­tin Dvo­řák z Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty a Sta­tu­tár­ní­ho města Brna za­kon­čil blok před­náš­kou o pro­sto­ro­vých aspek­tech mo­bi­li­ty.

Arcdata nebezpecne lokality-2348

Po krát­ké pře­stáv­ce pro­běh­ly další před­náš­ky, včet­ně ma­po­vé pre­zen­ta­ce scé­ná­ře změny kli­ma­tu pro Česko od Ve­ro­ni­ky Šust­ko­vé z Čes­ké­ho hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­ké­ho ústa­vu, troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce sou­vis­lých jevů na pří­kla­du do­prav­ních emisí od Karla Jed­lič­ky z Zá­pa­do­čes­ké uni­ver­zi­ty v Plzni a spo­leč­nos­ti Road­Twin, Stra­te­gic­kých hlu­ko­vých map pro rok 2022 od Pavla Junka ze Zdra­vot­ní­ho ústa­vu se síd­lem v Os­t­ra­vě a pre­zen­ta­ce webo­vé­ho ma­po­vé­ho por­tá­lu „Vl­ta­va – pro­mě­ny his­to­ric­ké kra­ji­ny“ Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Praze.

Arcdata-Sustkova-2348

Po ob­čer­stve­ní ná­sle­do­val závěr kon­fe­ren­ce ve Spo­le­čen­ském sále, kde Petr Seidl v ně­ko­li­ka větách shr­nul prů­běh kon­fe­ren­ce a na závěr pro­gram skon­čil vy­hlá­še­ním sou­tě­že po­ste­rů, kde před­se­da po­ro­ty Vít Vo­že­ní­lek vý­sta­vu po­ste­rů zhod­no­til a ozná­mil ví­tě­ze.

Arcdata-postery-2348

1. místo
Nové roz­vod­ni­ce zá­klad­ních ploch po­vo­dí 4. řádu České re­pub­li­ky
Ra­do­van Tyl, Petr Šercl
Český hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­ký ústav, Úsek hyd­ro­lo­gie

2. místo
Jak re­a­gu­jí české lesy na kli­ma­tic­kou změnu: webo­vé apli­ka­ce před­sta­vu­jí­cí vý­sled­ky ana­lýz le­to­kru­ho­vých chro­no­lo­gií za po­sled­ních 60 let
Da­nie­la Ma­cho­vá, Lukáš Brůha, Jakub Kašpar, Tomáš Kolář, Jan Tu­ma­jer, Mo­ni­ka Vej­pust­ko­vá, Vác­lav Treml
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, Pří­ro­do­vě­dec­ká fa­kul­ta, Ka­ted­ra apli­ko­va­né ge­o­in­for­ma­ti­ky a kar­to­gra­fie

3. místo
In­flu­en­ce of COVID­‑19 on night­‑time li­ghts in Czechia
Da­niel Pa­vlač­ka, Pavel Vy­vleč­ka, Radek Bar­víř, Ol­dřich Rypl, Ja­ro­slav Bu­ri­an
Uni­ver­zi­ta Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, Pří­ro­do­vě­dec­ká fa­kul­ta, Ka­ted­ra ge­o­in­for­ma­ti­ky

Cena pu­b­li­ka
Jak re­a­gu­jí české lesy na kli­ma­tic­kou změnu: webo­vé apli­ka­ce před­sta­vu­jí­cí vý­sled­ky ana­lýz le­to­kru­ho­vých chro­no­lo­gií za po­sled­ních 60 let
Da­nie­la Ma­cho­vá, Lukáš Brůha, Jakub Kašpar, Tomáš Kolář, Jan Tu­ma­jer, Mo­ni­ka Vej­pust­ko­vá, Vác­lav Treml
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, Pří­ro­do­vě­dec­ká fa­kul­ta, Ka­ted­ra apli­ko­va­né ge­o­in­for­ma­ti­ky a kar­to­gra­fie

Rady a návody na workshopech a miniseminářích

Na kon­fe­ren­ci ne­pro­běh­lo pouze 10 hodin výše po­psa­ných uži­va­tel­ských před­ná­šek, ale také 8 hodin před­ná­šek o tech­no­lo­gii. Vedle tech­no­lo­gic­ké­ho bloku v hlav­ním stře­deč­ním pro­gra­mu to byly worksho­py na tato té­ma­ta: Webo­vá edi­ta­ce v Arc­GIS, Tipy & triky v Arc­GIS Pro, Arc­GIS Ex­pe­ri­en­ce Bu­il­der a Ar­ca­de.

V prů­bě­hu celé kon­fe­ren­ce jsme také mohli na­vští­vit ně­kte­rý z mi­ni­se­mi­ná­řů – krát­kých čtvrt­ho­di­no­vých před­ná­šek, které se struč­ně, ale vý­stiž­ně za­mě­řo­va­ly na kon­krét­ní té­ma­ta: atri­bu­to­vá pra­vi­dla, edi­tač­ní ša­b­lo­ny, Arc­GIS Scene Viewer, Arc­GIS Hub, Arc­GIS Sur­vey­123 a Ser­ver Ob­ject In­ter­cep­tor. Jak worksho­py, tak mi­ni­se­mi­ná­ře budou účast­ní­kům také k dis­po­zi­ci ze zá­zna­mů, stej­ně jako všech­ny ostat­ní uži­va­tel­ské před­náš­ky.

Webové aplikace, portály a storymapy

Sou­čás­tí kon­fe­ren­ce byla také pře­hlíd­ka webo­vých apli­ka­cí a map s pří­bě­hem. Tu si v nej­bliž­ších dnech bu­de­te moci pro­hléd­nout na strán­kách kon­fe­ren­ce.

Během lis­to­pa­du pro­běh­ne zpra­co­vá­ní zá­zna­mů a všem účast­ní­kům kon­fe­ren­ce budou před­náš­ky a worksho­py zpří­stup­ně­ny, stej­ně jako fo­to­gra­fie vy­sta­ve­ných po­ste­rů.

Dě­ku­je­me všem za účast a tě­ší­me se, že se za rok v Kon­gre­so­vém cen­t­ru opět shle­dá­me.


Mohlo by vás zajímat: