Google překladač: English Deutsch

GPS navigace Sygic pro OS Android Automotive

Autor článku: Sygic   

Tags: AAOS | Android Automotive | Google | GPS | Navigace | Sygic

Sygic AAOS VolvoXC40-2216Od 30. břez­na 2022 si apli­ka­ci s GPS na­vi­ga­cí Sygic mů­že­te ve vo­zi­dlech vy­u­ží­va­jí­cích sys­tém AAOS stáh­nout pro­střed­nic­tvím Go­o­gle Play. Na­vi­ga­ci, kte­rou znáte z mo­bil­ních za­ří­ze­ní, tak bu­de­te mít přímo v ko­k­pi­tu, aniž byste mu­se­li sáh­nout po mo­bil­ním te­le­fo­nu. Ope­rač­ní sys­tém An­dro­id Au­to­mo­ti­ve je za­bu­do­va­ný sys­tém in­fo­ta­in­men­tu za­lo­že­ný na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id.

Díky sys­té­mu AAOS mohou uži­va­te­lé in­sta­lo­vat apli­ka­ce přímo do vozu a sys­tém in­fo­ta­in­men­tu vozu bude fun­go­vat jako sa­mo­stat­né za­ří­ze­ní An­dro­id op­ti­ma­li­zo­va­né pro ří­ze­ní. Po sta­že­ní apli­ka­ce s GPS na­vi­ga­cí Sygic a vy­bra­ných map po­bě­ží apli­ka­ce na hlav­ní ob­ra­zov­ce vo­zi­dla. Snad­no po­u­ži­tel­né roz­hra­ní a in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní bylo spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­no pro ří­ze­ní. Díky of­fli­ne mapám umožňuje GPS na­vi­ga­ce Sygic uži­va­te­lům spo­leh­li­vě do­sáh­nout cíle, i když je da­to­vé při­po­je­ní pře­ru­še­no nebo zcela ne­do­stup­né.

Kromě nej­mo­der­něj­ší na­vi­ga­ce s po­drob­ným hla­so­vým na­vá­dě­ním, upo­zor­ně­ním na pře­kro­če­ní po­vo­le­né rych­los­ti, asi­s­ten­tem pro jízdu v jízd­ních pru­zích a pre­dik­tiv­ním smě­ro­vá­ním, které zo­hledňuje ak­tu­ál­ní do­prav­ní si­tu­a­ci, je apli­ka­ce Sygic na­vr­že­na tak, aby ře­ši­la veš­ke­ré zá­klad­ní po­tře­by na cestách.

Jakmi­le budou k dis­po­zi­ci po­třeb­ná roz­hra­ní API, budou při­dá­ny i roz­ší­ře­né funk­ce, jako je roz­po­zná­vá­ní zna­ček, pa­lub­ní ka­me­ra, režim EV a na­vi­ga­ce Real View. Kromě toho bude apli­ka­ce v re­ál­ném čase po­sky­to­vat po­drob­né údaje o par­ko­vá­ní, tan­ko­vá­ní, a do­kon­ce i o mož­nos­tech na­bí­je­ní.

Režim EV bude uži­teč­ný zejmé­na pro na­stu­pu­jí­cí ge­ne­ra­ci elek­tric­kých vozů AAOS. Po ak­ti­va­ci budou ři­di­či moct snad­no vy­hle­dat do­bí­je­cí místa, kon­t­ro­lo­vat je­jich do­stup­nost a plá­no­vat jízdu s au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­ta­ný­mi a do trasy při­da­ný­mi do­bí­je­cí­mi za­stáv­ka­mi.

GPS na­vi­ga­ce Sygic je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní ve všech au­to­mo­bi­lech se sys­té­mem An­dro­id Au­to­mo­ti­ve s in­te­gro­va­nou služ­bou Go­o­gle Play. Roční před­plat­né Pre­mi­um+ stojí 49,99 eur a za­hr­nu­je ce­lo­svě­to­vou li­cen­ci s glo­bál­ním ma­po­vým a do­prav­ním po­kry­tím a všech­ny ak­tu­a­li­za­ce vy­da­né během před­plat­né­ho. Všich­ni ři­di­či si mohou apli­ka­ci vy­zkou­šet v bez­plat­né 14­den­ní zku­šeb­ní verzi.

GPS na­vi­ga­ce Sygic pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id Au­to­mo­ti­ve je v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci v těch­to vo­zi­dlech zna­ček Volvo, Po­lestar, Re­nault, Che­v­ro­let a GMC:

 • 2021 Polestar 2
 • 2021 Volvo XC40 Recharge (na obrázku)
 • 2022 GMC Hummer EV
 • 2022 GMC Sierra
 • 2022 GMC Yukon
 • 2022 Chevrolet Tahoe
 • 2022 Chevrolet Suburban
 • 2022 Chevrolet Silverado
 • 2022 Renault Austral
 • 2022 Renault Mégane E-Tech Electric
 • 2022 Volvo C40 Recharge
 • 2022 Volvo XC60
 • 2022 Volvo S60, V60, V60 Cross Country
 • 2022 Volvo S90, V90, V90 Cross Country

 


Mohlo by vás zajímat: